Posted in رشته مهندسی پزشکی

طراحی نمایشگر ضربان قلب بر اساس سنسور پیزوالکتریک با استفاده از آردوینو

طراحی نمایشگر ضربان قلب بر اساس سنسور پیزوالکتریک با استفاده از آردوینو انلود پروژه با موضوع طراحی نمایشگر ضربان قلب…

Posted in رشته مهندسی پزشکی

ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری دانلود ترجمه ابزار دقیق سیستم…