Posted in رشته زمین شناسی

فراخوان نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

فراخوان نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

Posted in رشته زمین شناسی

جلد روی کتاب چیستی و هستی آموزی سنگ ها

جلد روی کتاب چیستی و هستی آموزی سنگ ها

Posted in رشته زمین شناسی

جلد روی کتاب نگرشی بر زمین شناسی و اکتشاف منابع

جلد روی کتاب نگرشی بر زمین شناسی و اکتشاف منابع