پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری سیار(موبایل بانکینگ) با رویکرد رضایت مشتری

Rate this post
پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری سیار(موبایل بانکینگ) با رویکرد رضایت مشتری

پژوهش-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-پذیرش-خدمات-بانکداری-سیار(موبایل-بانکینگ)-با-رویکرد-رضایت-مشتری

پایان نامه با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری سیار(موبایل بانکینگ) با رویکرد رضایت مشتری با فرمت ورد

چکیده:

مطالعه حاضر نتیجه ی یک تحقیق میدانی به روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی- مقطعی است که به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری سیار(موبایل بانکینگ) با رویکرد رضایت مشتری در بانک ملی شهر مشهد پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، عبارت است کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط استفاده از موبایل بانکینگ ساکن شهر مشهد که دراماکن مدنظر این پژوهش در زمان تکمیل پرسشنامه در دسترس بودند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۳۴ نفر از مشتریان این بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزار Amos پرداخته شد و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Amos تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که پنج بعد آشنایی با بانک، کیفیت اطلاعات، اعتماد، فواید دریافتی و سهولت استفاده، رابطه ی معناداری با رضایت مشتری از موبایل بانکینگ دارند؛ درحالی که بعد کیفیت طراحی رابطه ی معناداری با رضایت مشتری از موبایل بانکینگ نداشت.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.