پایان نامه شهرسازی ایجاد پیاده راه در خیابان آزادی تا میدان انقلاب

Rate this post
پایان نامه شهرسازی ایجاد پیاده راه در خیابان آزادی تا میدان انقلاب

پایان-نامه-شهرسازی-ایجاد-پیاده-راه-در-خیابان-آزادی-تا-میدان-انقلاب

چکیده:

توسعه شهرها  در دنیای معاصر ، در گسستی عمیق با سنت گذشته خود، خودرو مدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنانکه باید به فضاها و محدوده های پیاده و اهمیت آنها در ایجاد پویایی شهری توجه نگردیده است.

پیاده راهها یکی از مهم ترین فضاهای شهری هستند که در تمام یا بخشی از ساعات شبانه روز بر روی حرکت سواره سته شده و به طور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص می یابند. مواردی چون حفظ کارکردهای مرکز شهری، تسهیل دسترسی، کاهش ترافیک در خیابان های همجوار، بهبود منظر و ارتقاء سیمای شهری و کاهش انواع آلودگی ها به عنوان مزایای ایجاد پیاده راهها می باشند.

در تحقیق حاضر، با بررسی محورتاریخی انقلاب-آزادی به عنوان محور مورد بررسی برای ایجاد پیاده راه، به بررسی طراحی عناصر کیفیت طراحی پیاده راهها در این محورپرداخته ایم و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی درزمینه تنوع،انعطاف پذیری، فرم و کالبد، دسترسی، مطلوبیت، آسایش و راحتی، بهداشت، خوانایی و تصویر پذیری، کارآیی و تمایز و تشخیص  پرداخته ایم.

 

  مقدمه:

در ساختار فضاهای شهری بهینه کردن کاربری ها تنها در بعد فیزیکی مبنا نیست.  همخوان و همساز بودن زیر فضاهای شهری است که می تواند با نشأت گرفتن از تاریخ و تمدن به هویت بخشی فضای شهری بپردازد که در این راستا نیازمند تمرکز گرایی با زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که خیابان آزادی تهران، بویژه در محدوده میدان آزادی تا میدان انقلاب نمونه بارز این گفتار است.

مسیرهای پیاده محورهای شاخص شهری با پویایی مطلوب در ارتباط با محورهای تاریخی مهم شهر،  که مطابق با حرکت انسانی طراحی شوند، ضمن معرفی بافت و عناصر باارزش آن از طریق نمایاندن مشخصات کالبدی مکان و فعالیتها، موقعیتها و رویدادهای آن، به عنوان یک راوی و هادی مناسب میتواند زمینه بروز معانی شخصی و گروهی که از طریق حضور مردم در مکان شکل می گیرند را فراهم آورده و هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سازد و راهی باشد تا حیات را در درون بافت جاری سازد و بدین سان هویتی ماندگار برای آن رقم زند.

 خیابان آزادی تا میدان انقلاب فاقد پایداری و ثبات در مطلوبیت یک محور پیاده به همراه  رعایت عناصری مانند  ایجاد تعاملات اجتماعی، نورپردازی مناسب،کفسازی مناسب، جذابیت ، آسایش و راحتی، منظر شهری و …  در بستر توجه به هویت تاریخی وانقلابی این محور است.

در واقع این محور بیانگر تاریخ و تمدن نو ایران بعد از انقلاب اسلامی است و همواره به عنوان مکان برگزاری برنامه ها و مراسم ها مورد استفاده قرار گرفته است که متاسفانه بیشترین توجه و نگاه  در این محور به سواره است تا پیاده.

در این بین توجه به نقش عابر پیاده وعامل انسانی در فضای شهری مطابق با سوابق معماری کهن ما الزامی می نمایاند.

 

 فهرست مطالب 

فصل اول: طرح موضوع ۶

۱-۱ مقدمه: ۷

۱-۲ بیان مسأله: ۸

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹

۱-۴ سؤالات تحقیق: ۱۰

۱-۵ اهداف تحقیق ۱۰

۱-۶ فرضیات تحقیق: ۱۰

۱-۷ پیشینه تحقیق: ۱۱

۱-۸ روش تحقیق: ۱۶

۱-۹ موانع تحقیق: ۱۷

۱-۱۰ جمع بندی و نتیجه گیری: ۱۷

فصل دوم:مبانی نظری ۱۹

۲-۱ مقدمه ۲۰

۲-۲ پویایی فضاهای شهری ۲۱

۲-۲-۱ اهمیت موضوع پویایی در فضاهای شهری ۲۱

۲-۲-۲ تعاریفی از پویایی شهری و ابعاد آن: ۲۲

۲-۲-۳ دیدگاه اندیشمندان شهرسازی در مورد پویایی فضاهای شهری ۲۳

۲-۲-۳-۱ جین جیکوبز ۲۳

۲-۲-۳-۲ راب کریر ۲۵

۲-۲-۳-۳ کانتی مونتگومری ۲۶

۲-۲-۳-۴ مایکل ساوت ورث ۲۷

۲-۲-۳-۵- چارلز لاندری: ۲۸

۲-۲-۳-۶ گوردون کالن ۳۰

۲-۲-۳-۷ کورش گلکار ۳۱

۲-۲-۳-۸ جهانشاه پاکزاد ۳۲

۲-۲-۳-۹ روس فریدمن ۳۴

۲-۲-۳-۱۰ گئورگینا فیربراس ۳۴

۲-۲-۳-۱۱ کریس گودارد ۳۵

۲-۲-۳-۱۲ گرالد ایوه ۳۶

۲-۲-۴ معیارهای پویایی فضاهای شهری ۳۷

۲-۳ پیاده مداری ۳۸

۲-۳-۲ دیدگاه اندیشمندان شهرسازی در مورد پیاده مداری ۳۸

۲-۳-۲-۱ تونی گارنیه ۳۸

۲-۳-۲-۲ ادموند بیکن ۳۹

۲-۳-۲-۳ بیل هیلیر ۴۰

۲-۳-۲-۴ دانیل اپلیارد ۴۱

۲-۳-۲-۵ یان گل ۴۲

۲-۳-۲-۶ میشل والر ۴۳

۲-۳-۲-۷ مصطفی بهزاد فر ۴۴

۲-۳-۲-۸ جهانشاه پاکزاد ۴۵

۲-۳-۳ ارکان و معیارهای طراحی پیاده راه ها ۴۶

۲-۳-۳- ۱ تنوع ۴۶

۲-۳-۳- ۲ انعطاف پذیری ۴۹

۲-۳ -۳- ۳- دسترسی ، ارتباط و نفوذ پذیری ۵۳

۲-۳-۳- ۴ مطلوبیت ۵۵

۲-۳-۳-۴-۱ جذابیت طبقات همکف خیابان ۵۵

۲-۳-۳-۴-۲ تقویت توسط عناصر متناسب با کارکرد فراغتی ۵۵

۲-۳-۳- ۵ آسایش و راحتی ۵۶

۲-۳-۳-۵-۱ ایمنی و امنیت ۵۶

۲-۳-۳-۵-۲ طراحی مناسب برای پیاده راه ۵۸

۲-۳-۳- ۶ فرم و کالبد ۵۸

۲-۳-۳-۶-۱ کفسازی مناسب پیاده روها ۵۸

۲-۳-۳-۶-۲ نورپردازی:طبیعی و مصنوعی ۶۰

۲-۳-۳-۶-۳ پیوستگی و تقویت حس حرکت در فضا ۶۱

۲-۳-۳-۶-۴ محوطه آرایی: ۶۲

۲-۳-۳-۶-۵ تمایز و تشخیص ۶۳

۲-۳-۴ محور پویای پیاده مدار ۶۵

فصل سوم : تجربیات جهان و ایران ۶۹

۳-۱ مقدمه ۷۰

۳-۲ تاریخچه پیاده راهها در ایران و جهان ۷۰

۳-۲-۱ تاریخچه احداث محورهای پویای پیاده ۷۰

۳-۳ بررسی محور پیاده مدار استروگت درشهرکپنهاگ ۷۲

۳-۴ بررسی محور پیاده تربیت تبریز ۷۸

۳-۵ جمع بندی و نتیجه گیری ۸۵

فصل چهارم : شناخت نمونه موردی ۸۷

۴-۱ مقدمه ۸۸

۴-۲ معرفی کلی محور آزادی- انقلاب ۸۸

۴-۳ معرفی محدوده مورد مطالعه ۹۰

۴-۳-۱ معرفی کاربری ها ۹۱

۴-۳-۲ بررسی عناصر کیفیت محیطی ۹۲

۴-۳-۳ قرارگاه های رفتاری ۹۳

۴-۳-۴ خط آسمان ۹۴

۴-۳-۵ جهت شیب محدوده ۹۵

۴-۳-۶ نقشه های پایه تعداد طبقات و کیفیت ابنیه : ۹۵

۴-۳-۷ ایستگاه های حمل و نقل: ۹۶

۴-۳-۸ مقاطع خیابان ۹۷

۴-۴ بررسی نقاط ضعف، قدرت، فرصت ها و تهدیدهای موجودSWOT در محدوده مورد مطالعه از خیابان آزادی و کاربری های اطراف  98   

4-5 جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۳

فصل پنجم :ارائه طرح / پروژه ۱۰۴

۵-۱-مقدمه۵ ۱۰۵

۵-۲آلترناتیوهای پیشنهادی ۱۰۵

۵-۲-۱ آلترناتیو شماره ۱ ۱۰۵

۵-۲-۲ آلترناتیو شماره ۲ ۱۰۷

۵-۲-۳ آلترناتیو شماره ۳ ۱۰۸

۵-۲-۴ بررسی گزینه ها و انتخاب گزینه برتر: ۱۰۸

۵-۳ ارائه طرح ۱۰۹

۵-۴ پیشنهادات ۱۱۴

۵-۵ – جمع بندی و نتیجه گیری: ۱۱۹

منابع و مآخذ : ۱۲۱ 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.