پایان نامه رساله تعیین وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل

Rate this post
پایان نامه رساله تعیین وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل

پایان-نامه-رساله-تعیین-وجود-زمینه-های-اجرائی-مدیریت-کیفیت-جامع-در-بیمارستانهای-آموزشی-شهر-اردبیل

دانلود پایان نامه رساله تعیین وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل ۹۰ ص فرمت WORD

 

فهرست مطالب:
فصل اوّل :کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه:    2
1-2- بیان مسأله تحقیق :    4
1-3- تعریف مفاهیم و واژه ها:    7
1- مدیریت کیفیت جامع  (تی.کیو.ام)    7
2 – کیفیت    8
3 – بیمارستانهای آموزشی    8
4 – مشتری    9
1-4- اهداف تحقیق    9
اهداف اختصاصی    9
هدف کاربردی    10
1-5- سؤالهای تحقیق    10
فصل دوّم :مبانی نظری تحقیق    11
2-1- تاریخچه کیفیت    12
2-2- فلسفه مدیریت کیفیت جامع    14
فلسفه دکتر دمینگ    15
1– ایجاد اهداف با ثبات برای بهبود کارها ( محصول/ خدمت )    15
2– پذیرش یک فلسفه جدید مدیریتی    15
3- درک هدف بازرسی    15
4- توقف پاداش به کسب وکار، تنها بر اساس بر چسب قیمت    16
5 – بهبود مستمر و مداوم    16
6- برقراری و تامین آموزش    16
7- برقراری و نهادینه کردن رهبری    16
8- برطرف کردن ترس وایجاد فضای اعتماد ونوآوری    16
9- شکستن سدهای موجود بین محیط های ستادی    16
10- حذف شعارها، نصیحتها واهداف توخالی    17
11- حذف سهمیه های کمی    17
12- حذف سدهایی که مانع احساس غرور کارکنان از مهارت خود می شود    17
13- تشویق وگسترش موثر برنامه های آموزشی    17
14- اقدام در جهت اجرای دگرگونی و تحول    17
فلسفه ژوران    18
فلسفه کرازبی    18
1- تعهد مدیریت به نوآوری    18
2- برنامه بهبود کیفیت    18
3- اندازه گیری کیفیت    18
4- تعیین مفهوم هزینه    18
5- آگاهی کارکنان    19
6- تبیین علتهای اشتباه    19
7- تشویق کارکنان    19
8- شورای کیفیت    19
9- تداوم فرآیند    19
10- رویه لازم برای حل مسئله    19
11- برنامه کار بی ‌نقص    19
12- آموزش و مشارکت کارکنان    19
13- روز کار بی‌نقص    19
14- تعیین هدف به عنوان یک راهنما برای ردگیری فعالیتها    19
2-3- تعاریف بنیادی در مدیریت کیفیت جامع    20
2-4- اصول اساسی در مدیریت کیفیت جامع    21
1-بهبود مستمر مراحل تولید یا ارائه خدمات    22
2-تاکید بر نیازمشتری وکسب رضایت وی    23
3-پیشگیری از بروز مشکل    23
4-آموزش مداوم کارکنان و مدیران    24
5- تعهد مدیران ارشد    24
6-مشارکت عمومی کارکنان    25
7-تعهد به نوآوری و خلاقیت    25
8-ارزیابی کیفیت (ارزیابی عملکردهاوفرایندها )    26
2-5- الزامات اجرایی مدیریت کیفیت جامع    27
2- 6- مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان    29
مفهوم کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی    30
الف) اولویتهای بیماران    31
ب ) اولویتها ی فراهم کنندگان خدمات بهداشتی    31
ج) اولویتهای کارفرمایان ( دولت وسازمانهای بیمه گر)    31
ابعاد کیفیت در بهداشت ودرمان    32
اصول کیفی مراقبتهای بهداشتی درمانی    32
عوامل مؤثر برکیفیت خدمات بیمارستان    33
1- کارکنان بیمارستان    33
2- تسهیلات فیزیکی و تجهیزات    33
3- تسهیلات بالینی و خدماتی    34
4- بار کاری بیمارستان    34
5- استفاده‌ بهینه از تختهای بیمارستان    34
6- مدیریت بیمارستان    35
ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی    35
شاخصهای بیمارستانی    35
تضمین کیفیت جامع در بیمارستان    36
شرایط اجرای مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانها    36
مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت جامع    37
موانعی که برسر راه مدیریت کیفیت جامع وجود دارد:    37
2-7- مروری بر مطالعات انجام شده    38
مطالعات در جهان    38
مطالعات در ایران    41
تجربه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی    43
نگرانیها    44
فصل سوّم :روش تحقیق    45
3-1- نوع وروش مطالعه    46
3-2- جامعه مورد مطالعه    46
3-3 –  حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    46
روشهای برآورد حجم نمونه    46
روش انتخاب نمونه    47
3-4-روش گردآوری داده ها    48
3-5-ابزار گردآوری داده ها    48
روایی و پایایی ابزار سنجش    50
3- 6- روش تجزیه تحلیل داده های آماری    51
3-7 – ملاحظات اخلاقی    51
فصل چهارم :نتایج تحقیق    52
4-1- تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی    53
4-2- تحلیل سوالهای پژوهشی مربوط به ابعاد زمینه های تحقق (TQM) دربیمارستانهای مورد مطالعه    56
1- نگرش مدیران وکارکنان    56
2-آموزشهای ارائه شده    57
3- تعهد مدیران ارشد    58
۴-مشارکت عمومی کارکنان    60
۵- خلاقیت ونوآوری    61
۶-ارزیابی کیفیت    62
7- وضعیت کلی از نظر زمینه تحقق TQM    63
4-5- پاسخ به سوالات تحقیق    63
ارزیابی وضعیت موجود    63
الف.نگرش مدیران وکارکنان:    63
ب.آموزشهای ارائه شده:    64
ج.تعهد مدیران ارشد:    64
د.مشارکت عمومی کارکنان:    64
ه.تعهد به نوآوری وخلاقیت:    65
و.ارزیابی کیفیت خدمات:    65
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری    66
سوال اول:    67
سوال دوم:    69
سوال سوم:    71
سوال چهارم:    72
سوال پنجم:    74
سوال ششم:    76
5-2- نتیجه گیری    77
5-3- محدودیتهای پژوهش:    77
5-4- پیشنهادات    78
الف.پیشنهادات کاربردی    78
فهرست منابع:    80

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.