پاورپوینت نحوه استفاده از مدل DRASTIC در آب های زیرزمینی

Rate this post
پاورپوینت نحوه استفاده از مدل DRASTIC در آب های زیرزمینی

پاورپوینت-نحوه-استفاده-از-مدل-drastic-در-آب-های-زیرزمینی

توضیحات:
پاورپوینت نحوه استفاده از مدل DRASTIC در آب های زیرزمینی، در ۴۹ اسلاید.
مدل دراستیک نخستین بار در سال ۱۹۸۷ توسط آلر معرفی شد . سپس آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا آنرا در سال ۱۹۹۰ توسعه داد تا به این طریق مدل مذکور به عنوان یک سیستم استاندارد شده جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.امروزه مدل دراستیک به دلیل قابلیت تهیه یا دسترسی آسان اطلاعات مورد نیاز جهت بکارگیری آن ، در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد.
از آنجایی که سهم بارش در ایران بـه عنـوان کشـوری خشـک و نیمه خشک حدود یک سوم میانگین جهانی میباشد (mm 250،( عملاً در بسیاری از مناطق ایران مهمترین منبع تامین آب مورد نیاز بـرای بخـشهـای کشاورزی، شرب و صنعت آبهای زیرزمینـی مـیباشـد. منـابع آب زیرزمینی به دلیل قرار گرفتن در لایه های زیرین خـاک اگرچـه از حساسیت و آسیب پذیری کمتری نسـبت بـه آبهـای سـطحی در برابر منابع آلاینده گسترده و نقطهای ناشی از فعالیت های انسانی برخوردارند، اما به دلیل عدم سهولت تصفیه در صورت آلوده شدن نیاز به مدیریت مناسبی دارند (۲۰۰۵ Babiker et all )
به همین منظور برای جلوگیری از آلودگی ایـن منـابع آبـی، لـزوم شناسایی مناطق دارای پتانسیل آلودگی و آسـیب پـذیری بـالا در برابر منابع آلاینده دو چندان میگردد. آسیبپذیری شاخصی بدون بعــد اســت و بــه خصوصــیات زمــین شناســی، هیــدرولوژی و هیــدروژئولوژیکی آبخــوان بســتگی دارد Antonakos 2007, Lambrakis . یکی از رایج تـرین روشهـای بـرآورد آسیب پذیری آبخوانهـا، اسـتفاده از روش DRASTIC اسـت که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ارائـه شـده اسـت .
فهرست مطالب:
تعریف مدل دراستیک (DRASTIC)
تاریخچه
انواع درون یابی
تعیین عمق آب زیر زمینی
تهیه لایه تغذیه آب زیر زمینی
تهیه لایه شیب
نحوه جمع کردن لایه ها( تلفیق از طریق اعمال جمع در نرم افزار)
تهیه لایه توپوگرافی
تهیه لایه Soil
وارد کردن اطلاعات از اکسل به نرم فزار
لایه هدایت هیدرولیکی
تهیه نقشه نهایی یا نقشه کردن
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.