پاورپوینت حسابداری شرکتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشکیل،تقسیم سود،انحلال)

Rate this post
پاورپوینت حسابداری شرکتهای تضامنی در اصول حسابداری ( تشکیل،تقسیم سود،انحلال)

پاورپوینت-حسابداری-شرکتهای-تضامنی-در-اصول-حسابداری-(-تشکیل-تقسیم-سود-انحلال)

این پاورپوینت در مورد حسابداری شرکتهای تضامنی در اصول حسابداری، تشکیل،تقسیم سود،انحلال، در ۹۰ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: حسابداری شرکتهای تضامنی در اصول حسابداری،تشکیل،تقسیم سود،انحلال،  حسابداری شرکتهای تضامنی،اصول حسابداری،مفهوم شرکت تضامنی،خصوصیات شرکتهاى تضامنى،شرکتنامه،تقسیم  سود و زیان،ورود و خروج شریک،انحلال شرکت،سرمایه گذاری شرکاء،سهم الشرکه غیر نقدی و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

 

مدیریت شرکتهاى تضامنى و کنترل آن در اختیار مالکین شرکت مى باشد و هرگونه تصمیم گیرى با رضایت کلیه شرکاء صورت مى گیرد.

 

ﻫ: سهولت تشکیل

 

 

 

 شرکتنامه

 

پایه و اساس شرکت تضامنى بر مبناى قراردادى است که باید با رعایت قانون تجارت تهیه و تنظیم شده و مورد توافق کلیه شرکاء باشد، این قرارداد را شرکتنامه گویند. شرکتنامه حاکى از روابط مالى بین شرکاء، نحوه تقسیم سود و زیان، ورود و خروج شریک یا شرکاء، انحلال شرکت، اختیارات و وظایف، تعهدات و امتیازات، میزان برداشت هر یک از شرکاء و … مى باشد.

 

 شرکاء

 

شرکاء در شرکتهاى تضامنى کسانى هستند که شرکتنامه را قبل از تشکیل شرکت امضا کرده یا بعد از ایجاد آن طبق ماده ۱۲ قانون تجارت وارد شرکت شده باشند. به موجب قانون و بر حسب اقتضاء شرکت، حداقل شرکاء دو نفر بوده ولى حداکثرى براى آن در نظر گرفته نشده است.

 

 تشکیل شرکت تضامنى

 

تشکیل اولیه شرکت تضامنى بر اساس توافق دو یا چند نفر براى انجام امور تجارى مشترک و سرمایه گذارى براى تحصیل سود مى باشد. بعد از توافق شرکاء ابتدا یک حساب جارى به نام شرکت در شرف تاسیس افتتاح و سرمایه نقدى به آن حساب واریز و آن قسمت از سرمایه که به صورت غیر نقدى به شرکت آورده مى شود بر مبناى ارزش بازار (ارزش متعارف) دارایى در زمان انتقال و با رضایت کلیه شرکاء ارزیابى و در اختیار شرکت قرار مى گیرد. بعد از واریز وجوه نقد و ارزیابى داراییهاى غیر نقدى به ارزش متعارف، شرکاء از بین خود، مدیر یا مدیرانى انتخاب، و به همراه شرکتنامه و سایر مدراک لازم براى تاسیس به اداره ثبت شرکتها مراجعه و پس از طى مراحل قانونى، شرکت رسما تحت شماره معین و نام مخصوص به ثبت مى رسد.

 

 حسابدارى شرکتهاى تضامنى

 

در شرکتهاى تضامنى براى هر یک از شرکاء یک حساب سرمایه درد فتر کل افتتاح مى شود که نشان دهنده میزان سهم الشرکه هر شریک بوده و مانده آن نماینده حق مالکیت آن شریک در شرکت تضامنى مى باشد. چون هر نوع تغییر در سرمایه شرکت باید در شرکتنامه منعکس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، لذا هر شریک داراى حساب جارى و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهاى وى به بدهکار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پایان سال مانده بدهکار آن به حساب جارى شریک منتقل مى شود. سهم سود و زیان هر شریک نیز به حساب جارى وى منتقل مى گردد. مانده بستانکار حساب جارى هر شریک نشان دهنده طلب شریک از شرکت و مانده بدهکار آن مبین بدهى شریک به شرکت مى باشد. شرکت تضامنی یکی از مهمترین انواع شرکت های تجاری است و در مواردی تشکیل می شود که ترکیبی از سرمایه، مدیریت، تخصص یا تجربه افراد لازم باشد. 
شرکت تضامنى از جمله شرکتهاى شخصى محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمى در این نوع شرکت ایفا مى نماید.مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ق. ت شرکت تضامنى را شرکتى مى داند که تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بین حداقل دونفر شریک با مسئولیت تضامنى تشکیل شود .بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا (در صورتى که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد) و عباراتى از قبیل "و شرکا" یا "برادران" قید شود مانند شرکت تضامنى حسن زاده و برادران.

الف : ویژیگی های شرکت تضامنی  :
ویژگی هایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکت ها در قانون تجارت متمایز می کند عبارتند از:
۱- عمر محدود- از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.در صورتی که قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می رسد و چنانچه شرکت برای انجام عملیاتی تشکیل گردیده باشد، عمر شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواست هر یک از شرکا به پایان رسیده و منحل گردد. علاوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صلاحیت هر یک از شرکا خاتمه یابد. لازم به توض

شرکت تضامنی هنگامی تشکیل می شود که:
۱- شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
۲- تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.. در شرکت تضامنى تقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولى شرکا مى توانند ترتیب دیگرى براى تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند.

ج : اداره ی شرکت تضامنی :

اول – نحوه انتخاب و عزل مدیر :

شرکت تضامى توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب مى نماید اداره مى شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ۱۲۰ق.ت) در صورتى که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل مى باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینى شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول مى شود. در صورتى که عزل مدیرى بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمى باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی. در صورتى که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولى انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا مى توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهى است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

دوم – قلمرو محدودیت اختیارات مدیر                                                                                       

مدیر شرکت تضامنى براى اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنى به طور صریح اشاره شده است:

۱-   تا جبران ض

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.