پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

Rate this post
پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

پاورپوینت-جلد-دوم-کتاب-حسابداری-صنعتی-با-تأکید-بر-مسائل-مدیریتی-اثر-هورن-گرن-و-همکاران

دانلود پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران،
در قالب pptx و ۱۹۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل هفتم: تخصیص هزینه ها (۱)
اصطلاحات فنی تخصیص هزینه ها
هدف های تخصیص هزینه
معیارهای تصمیم گیری برای تخصیص هزینه ها
معیار هزینه- منفعت
مخازن هزینه غیرمستقیم و تخصیص هزینه ها
تصمیمات مرتبط با هزینه های غیرمستقیم
همگن بودن مخازن هزینه
تخصیص هزینه از یک دایره به دایره دیگر
روشهای  تک نرخی و دو نرخی
مزیت روش تک نرخی
مزیت روش دونرخی
نرخ بودجه ای و نرخ واقعی
تخصیص هزینه های دوایرپشتیبانی
روش های تخصیص هزینه های دوایر پشتیبانی
روش تخصیص مستقیم
روش تخصیص یکطرفه (پله ای)
روش تخصیص متقابل
تخصیص هزینه های مشترک
روش انفرادی تخصیص هزینه
روش تفاضلی تخصیص هزینه ها

فصل هشتم: تخصیص هزینه ها (۲)
ردیابی و تخصیص هزینه ها
تعیین هزینه های مستقیم محصول
تعیین نرخ هر واحد از مبنای تخصیص هزینه برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم
تسهیم هزینه ها
انتخاب مخزن هزینه های غیرمستقیم و تعیین نرخ هزینه
مقایسه نرخهای کارخانه با نرخهای دوایر
تغییر مبنای تخصیص هزینه ها
نتایج استفاده از مبنای تخصیص نامناسب
عوامل هزینه و مبنای تخصیص هزینه
توجیه و بازپرداخت هزینه های مربوط به قرارداد
انعقاد قرارداد با سازمانهای دولت ایالات متحده امریکا
استانداردها و تفاسیر هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
منصفانه بودن قیمت
تخصیص هزینه ها و تمایز ظرفیت استفاده شده از ظرفیت استفاده نشده
هزینه های ظرفیت استفاده نشده و کاهش مارپیچی تقاضا
چالش های اندازه گیری ظرفیت
تسهیم هزینه ها و سلسله مراتب هزینه ها
سلسله مراتب هزینه های ساختار سازمانی
سلسله مراتب هزینه های متعلق به نام تجاری

فصل نهم: تخصیص هزینه ها (محصولات مشترک و فرعی)
هزینه های مشترک
هزینه های تفکیک پذیر
طبقه بندی محصولات فرایند تولید مشترک
دو رویکرد تخصیص هزینه های مشترک
روش ارزش فروش در نقطه تفکیک
روش مقیاس فیزیکی
روش خالص ارزش بازیافتنی برآوردی
روش درصد سود ناویژه
دلایل کاربرد روش ارزش فروش در نقطه تفکیک
حسابدار محصولات فرعی
روش های ارائه حسابداری محصولات فرعی

فصل دهم: بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت
بودجه و چرخه بودجه ریزی
چرخه بودجه بندی در سازمان ها
بودجه جامع
مزیت های بودجه بندی
دوره زمانی بودجه
بودجه چرخشی
مراحل تهیه بودجه
مراحل تهیه بودجه عملیاتی
عوامل کاهش اثربخشی بودجه
مدل های برنامه ریزی مالی یارانه ای
بودجه ریزی کایزن
ساختار سازمانی و مسئولیت پذیری
حسابداری سنجش مسئولیت هزینه یابی برمبنای فعالیت
مسئولیت و قابلیت کنترل
ایجاد انگیزه بیشتربرای رعایت صداقت در پیش بینی بودجه

فصل یازدهم: بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (۱)
بودجه ثابت وانعطاف پذیر
انحراف بودجه ثابت
مراحل تهیه بودجه انعطاف پذیر
انحراف بودجه انعطاف پذیر
تهیه بودجه انعطاف پذیر
انحرافات قیمت و کارآیی هزینه های مستقیم
تجزیه و تحلیل انحراف،هزینه مواد مستقیم
سنجش عملکرد با استفاده از انحرافات
علت چندگانه انحراف
بهبود مستمر
تجزیه وتحلیل انحراف در سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت

فصل دوازدهم: بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (۲)
شباهت ها وتفاوت های برنامه ریزی هزینه های سربار متغیر و برنامه ریزی هزینه های سربار ثابت
ویژگی های اصلی سیستم هزینه یابی استاندارد
مراحل تعیین نرخ بودجه ای تخصیص هزینه های سربار متغیر
محاسبه انحراف کارایی وهزینه سربار متغیر
تفاوت بین انحراف کارایی هزینه غیر مستقیم متغیر با انحراف کارایی هزینه مستقیم
محاسبه نرخ بودجه ای سربار ثابت
مراحل تعیین نرخ سربار ثابت بودجه ای باید
نحوه کاربرد تجزیه و تحلیل بودجه انعطاف پذیر در هزینه یابی بر مبنای فعالیت

فصل سیزدهم: درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
روش های تخصیص درآمد
روش منفرد تخصیص درآمد
روش های تفاضلی تخصیص درآمد
سایر روش های تشخیص درآمد
اجزای انحرافات حجم فروش
انحرافات ترکیب فروش و مقدار فروش
انحراف سهم بازار و اندازه بازار
درآمد های مشتری و هزینه های مشتری
تجزیه و تحلیل هزینه های مشتری
گروه سلسله مراتب هزینه مشتری
هزینه مشتری
تهیه گزارش سودآوری مشتری
گرایش فرآیند به سوی تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
کاربرد تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
جلوه های سود آوری مشتری
ارزیابی ارزش مشتری
تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
انحرافات قیمت و کارایی مواد مستقیم

فصل چهاردهم: هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت
هزینه یابی موجودی
ظرفیت
هزینه یابی متغیر
هزینه یابی جذبی
صورت سود و زیان هزینه یابی متغیر
صورت سود و زیان هزینه یابی جذبی
اثر نامطلوب هزینه یابی جذبی برانگیزه مدیران
هزینه یابی فرامتغیر
صورت سود و زیان هزینه یابی فرامتغیر
مفاهیم ظرفیت و تجزیه و تحلیل هزینه ثابت ظرفیت
ظرفیت نظری و عملی
ظرفیت عادی و ظرفیت مبتنی بر بودجه جامع
صورت سود و زیان هزینه یابی فرامتغیر
مفاهیم ظرفیت و تجزیه و تحلیل هزینه ثابت ظرفیت
ظرفیت  نظری و عملی
ظرفیت عادی و ظرفیت مبتنی بر بودجه جامع

فصل پانزدهم: تجزیه و تحلیل هزینه- حجم- سود
فرضیات تجزیه و تحلیل هزینه- حجم- سود
ویژگی های اصلی تجزیه و تحلیل هزینه- حجم- سود
نقطه سر به سر
روش حاشیه سود
روش نمودار
سود عملیاتی مورد نظر
سود خالص مورد نظر و مالیات سود
تجزیه و تحلیل حساسیت
اهرم عملیاتی
افق دوره زمانی
اثر ترکیب فروش بر سود
تأثیر ساختار هزینه ها بر اداره توازن خطر- بازده
نقطه سربه سر چند محصولی
عوامل هزینه متعدد
حاشیه سود در مقابل سود ناویژه

فصل شانزدهم: تعیین شیوه رفتار هزینه ها
مقدمه
تشریح دو فرض مورد استفاده در برآورد رفتار هزینه‌ ها
تشریح تابع خطی هزینه‌ها و سه روش متداول رفتار آن
 آشنایی با روکردهای گوناگون برآورد هزینه‌ ها
شش مرحله برآورد تابع هزینه بر مبنای روابط جاری یا گذشته هزینه‌ ها
سه معیار برای ارزیابی و انتخاب عامل هزینه
توضیح توابع غیرخطی هزینه‌ ها با ذکر مثال
تفاوت بین مدل یادگیری متوسط زمان انباشته و مدل یادگیری زمان تفاضلی هر واحد
آشنایی با مشکلات مربوط به توابع هزینه در زمینه داده‌هاتوضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت ‘جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران’ می باشد که در حجم ۱۹۴  اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.