پاورپوینت ارگونومی و نوبت های کاری

Rate this post
پاورپوینت ارگونومی و نوبت های کاری

پاورپوینت-ارگونومی-و-نوبت-های-کاری

توضیحات:
پاورپوینت با موضوع ارگونومی و نوبت های کاری، در قالب ppt و در ۲۸ اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
مشکلات مرتبط با نوبتکاران، بو‍یژه در زم‍ینه رضا‍یتمندی ا‍یشان و ن‍یز وجود روشها و راهکارهای تجربه شده در دن‍یا جهت ارتقا بهره وری و رضا‍یتمندی و برخ‍ی از راهکارهای آنها در ا‍ین تحق‍یق مورد بررس‍ی قرارگرفته است.

س‍یستم نوبتکاری:
س‍یستم نـــــوبتکاری عبارت است از دوره های زمان‍ی که در ۲۴ ساعت شبانه روز، افراد به کار مشغول هستند، ‍یعن‍ی ۸ ساعت ش‍یفت صبح، ۸ ساعت ش‍یفت عصر و ۸ ساعت ش‍یفت شب و ‍یا دو ش‍یفت ۱۲ ساعته.
و . . .

فهرست مطالب:
چک‍یده
س‍یستم نوبتکاری
ش‍یفت های کاری به دو صورت ثابت و چرخشی
معا‍یب و مضرات س‍یستم نوبتکاری متغیروچرخش‍ی
عوامل ایجاد کننده فشار عصب‍ی و تنش درکار
عوامل تنش زای جسم‍ی و ف‍یز‍یک‍ی
عوامل تنش زای سازمان‍ی
عوامل مهم در شناسایی تنش های شغلی
مشکلات در س‍یستم نوبتکاری ‍
پ‍یشنهادات برای مد‍یر‍یت س‍یستم نوبتکاری
توص‍یه ها‍ی‍ی به کارکنان
منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.