مقاله الگوریتم ژنتیک

Rate this post
مقاله الگوریتم ژنتیک

مقاله-الگوریتم-ژنتیک

الگوریتم ژنتیک

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در ۱۵۸ صفحه به صورت متنی میباشد.

فهرست مطالب:
فصل اول

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- به دنبال تکامل… ۳
۱-۳- ایدۀ اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک ۴
۱-۴- درباره علم ژنتیک ۶
۱-۵- تاریخچۀ علم ژنتیک ۶
۱-۶- تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین) ۷
۱-۷- رابطه تکامل طبیعی با روش‌های هوش مصنوعی ۱۰
۱-۸- الگوریتم ۱۱
۱-۸-۱- الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه ۱۲
۱-۸-۱-الف- جستجوی لیست ۱۲
۱-۸-۱-ب- جستجوی درختی ۱۳
۱-۸-۱-پ- جستجوی گراف ۱۴
۱-۸-۲- الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه ۱۴
۱-۸-۲-الف- جستجوی خصمانه ۱۵
۱-۹- مسائل NP-Hard ۱۵
۱-۱۰- هیوریستیک ۱۷
۱-۱۰-۱- انواع الگوریتم‌های هیوریستیک ۱۹

فصل دوم

۲-۱- مقدمه ۲۲
۲-۲- الگوریتم ژنتیک ۲۳
۲-۳- مکانیزم الگوریتم ژنتیک ۲۵
۲-۴- عملگرهای الگوریتم ژنتیک ۲۸
۲-۴-۱- کدگذاری ۲۸
۲-۴-۲- ارزیابی ۲۹
۲-۴-۳- ترکیب ۲۹
۲-۴-۴- جهش ۲۹
۲-۴-۵- رمزگشایی ۳۰
۲-۵- چارت الگوریتم به همراه شبه کد آن ۳۰
۲-۵-۱- شبه کد و توضیح آن ۳۱
۲-۵-۲- چارت الگوریتم ژنتیک ۳۳
۲-۶- تابع هدف ۳۴
۲-۷- روش‌های کد کردن ۳۴
۲-۷-۱- کدینگ باینری ۳۵
۲-۷-۲- کدینگ جایگشتی ۳۶
۲-۷-۳- کد گذاری مقدار ۳۷
۲-۷-۴- کدینگ درخت ۳۸
۲-۸- نمایش رشته‌ها ۳۹
۲-۹- انواع روش‌های تشکیل رشته ۴۱
۲-۱۰- باز گرداندن رشته‌ها به مجموعه متغیرها ۴۲
۲-۱۰-۱- تعداد بیت‌های متناظر با هر متغیر ۴۳

۲-۱۱- جمعیت ۴۴
۲-۱۱-۱- ایجادجمعیت اولیه ۴۴
۲-۱۱-۲- اندازه جمعیت ۴۵
۲-۱۲- محاسبه برازندگی (تابع ارزش) ۴۶
۲-۱۳- انواع روش‌های انتخاب ۴۸
۲-۱۳-۱- انتخاب چرخ رولت ۴۹
۲-۱۳-۲- انتخاب حالت پایدار ۵۱
۲-۱۳-۳- انتخاب نخبه گرایی ۵۱
۲-۱۳-۴- انتخاب رقابتی ۵۲
۲-۱۳-۵- انتخاب قطع سر ۵۲
۲-۱۳-۶- انتخاب قطعی بریندل ۵۳
۲-۱۳-۷- انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده ۵۳
۲-۱۳-۸- انتخاب مسابقه ۵۴
۲-۱۳-۹- انتخاب مسابقه تصادفی ۵۴
۲-۱۴- انواع روش‌های ترکیب ۵۴
۲-۱۴-۱- جابه‌جایی دودوئی ۵۵
۲-۱۴-۲- جابه‌جایی حقیقی ۵۸
۲-۱۴-۳- ترکیب تک‌نقطه‌ای ۵۹
۲-۱۴-۴- ترکیب دو نقطه‌ای ۶۰
۲-۱۴-۵- ترکیب n نقطه‌ای ۶۰
۲-۱۴-۶- ترکیب یکنواخت ۶۱
۲-۱۴-۷- ترکیب حسابی ۶۲
۲-۱۴-۸- ترتیب ۶۲
۲-۱۴-۹- چرخه ۶۳
۲-۱۴-۱۰- محدّب ۶۴
۲-۱۴-۱۱- بخش_نگاشته ۶۴

۲-۱۵- احتمال ترکیب ۶۵
۲-۱۶- تحلیل مکانیزم جابجایی ۶۶
۲-۱۷- جهش ۶۶
۲-۱۷-۱- جهش باینری ۶۹
۲-۱۷-۲- جهش حقیقی ۶۹
۲-۱۷-۳- وارونه سازی بیت ۷۰
۲-۱۷-۴- تغییر ترتیب قرارگیری ۷۰
۲-۱۷-۵- وارون سازی ۷۱
۲-۱۷-۶- تغییر مقدار ۷۱
۲-۱۸- محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک ۷۲
۲-۱۹- انواع الگوریتم‌های ژنتیکی ۷۲
۲-۱۹-۱- الگوریتم ژنتیکی سری ۷۳
۲-۱۹-۲- الگوریتم ژنتیکی موازی ۷۴
۲-۲۰- مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم‌های طبیعی ۷۵
۲-۲۱- نقاط قوّت الگوریتم‌های ژنتیک ۷۶
۲-۲۲- محدودیت‌های GAها ۷۸
۲-۲۳- استراتژی برخورد با محدودیت‌ها ۷۹
۲-۲۳-۱- استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک ۷۹
۲-۲۳-۲- استراتژی رَدّی ۷۹
۲-۲۳-۳- استراتژی اصلاحی ۸۰
۲-۲۳-۴- استراتژی جریمه‌ای ۸۰
۲-۲۴- بهبود الگوریتم ژنتیک ۸۱
۲-۲۵- چند نمونه از کاربردهای الگوریتم‌های ژنتیک ۸۱

فصل سوم

۳-۱- مقدمه ۸۷
۳-۲- حلّ معمای هشت وزیر ۸۸
۳-۲-۱- جمعیت آغازین ۹۰
۳-۲-۲- تابع برازندگی ۹۴
۳-۲-۳- آمیزش ۹۵
۳-۲-۴- جهش ژنتیکی ۹۶
۳-۳- الگوریتم ژنتیک و حلّ مسألۀ فروشندۀ دوره‌گرد ۹۷
۳-۳-۱- حل مسأله TSP به وسیله الگوریتم ژنتیک ۹۹
۳-۳-۲- مقایسه روشهای مختلف الگوریتم و ژنتیک برای TSP ۱۰۷
۳-۳-۳- نتیجه گیری ۱۰۸
۳-۴- حلّ مسأله معمای سودوکو ۱۰۹

۳-۴-۱- حل مسأله ۱۱۰
۳-۴-۲- تعیین کروموزم ۱۱۰
۳-۴-۳- ساختن جمعیت آغازین یا نسل اول ۱۱۱
۳-۴-۴- ساختن تابع از ارزش ۱۱۲
۳-۴-۵- ترکیب نمونه‌ها و ساختن جواب جدید ۱۱۳
۳-۴-۶- ارزشیابی مجموعه جواب ۱۱۸
۳-۴-۷- ساختن نسل بعد ۱۱۸
۳-۵- مرتب سازی به کمک GA ۱۱۹
۳-۵-۱- صورت مسأله ۱۱۹
۳-۵-۲- جمعیت آغازین ۱۱۹
۳-۵-۳- تابع برازندگی ۱۲۲
۳-۵-۴- انتخاب ۱۲۳
۳-۵-۵- ترکیب ۱۲۳
۳-۵-۶- جهش ۱۲۴

فهرست منابع و مراجع ۱۲۶

پیوست ۱۲۷

واژه‌نامه ۱۴۳

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.