طرح درس هنر پایه پنجم

Rate this post
طرح درس هنر پایه پنجم

طرح-درس-هنر-پایه-پنجم

دانلود طرح درس هنر پایه پنجم،

در قالب word و در ۴ صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از این طرح درس :

اهداف جزئی
– وسایل لازم برای ساختن کاردستی رانام ببرد.
– نحوه ساخت کاردستی رابداند.
– بامعیارهای اساسی درکارهای هنری آشناباشد.
– نکات ایمنی رادرساخت کاردستی موردنظربداند.
اهداف رفتاری
حیطه ی شناختی:
– ابزارووسایل لازم برای انجام کاررانام ببرد.
– معیارهای اساسی درکارهای هنری رابیان کند. 
– نام دیگررشته های هنری راکه می توان باکارموردنظرتلفیق کردبگوید.
– روش های مختلف برای ساخت کاردستی رابیان کند.
حیطه ی عاطفی:
– متوجه زیبایی های اطراف خودشده وبرای انجام کارخودازطبیعت الهام بگیرد.
– باساخت کاردستی اعتمادبه نفس خودراتقویت کند.
– بابرقراری ارتباط ومشارکت بادیگران تمایل نشان داده وازکارگروهی لذت ببرد.
– کارهنری گروه های دیگرراارزیابی کند.
حیطه ی روانی –حرکتی:
– زیبایی های اطراف خودرابادقت بیشتری بنگرد.
– روش های مناسب برای ساخت کاردستی راامتحان کند. 
– بااستفاده ازحرکات دست وانگشت بامیل خود،کاردستی بسازند.
– باپروراندن موضوع درذهن خودبتواننددرذهنشان کاردستی موردنظررابسازند.
– باهمکاری بااعضای گروه خود،کاردستی بسازند.
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.