طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

Rate this post
طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

طرح-تفصیلی-منطقه-۹-تهران

طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

فایل دانلودی حاوی یک فایل pdf غیر قابل ویرایش در ۱۲۰ صفحه به صورت متنی میباشد.
 

قسمتی از متن:
مقدمه ۱
معرفی منطقه ۳ ۹
۱- تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه ۶
– کاربری اراضی ۶ -۱
۱- ویژگی های بارز وضع موجود ۶ -۱-۱

۲- گرایش های کاربری زمین ۷ -۱-۱

۲- سازمان فضایی وسیمای شهری ۹ -۱

۱- ویژگی های بارز وضع موجود ۹ -۲-۱

۲- گرایش های سازمان فضایی ۹ -۲-۱

۳- گرایش های ساخت و ساز در منطقه ۱۱ -۲-۱

۴- گرایش های توسعه منطقه ۱۳ -۲-۱

۳- جمعیتی، اجتماعی واقتصادی ۱۴ -۱

۱- ویژگی های بارز وضع موجود ۱۴ -۳-۱

۲- گرایش های جمعیتی ۱۵ -۳-۱

۳- تحلیل ویژگی های اقتصادی ۱۹ -۳-۱

۴- حمل ونقل وترافیک ۲۱ -۱

۴- ویژگی های بارز وضع موجود ۲۱ -۱-۱

۵- تعیین ویژگی های برجسته ۲۲ -۱

۶- مسائل ومشکلات منطقه ۲۳ -۱

۳ SWOT ۱- جداول -۶-۱

۲- جمع بندی مسائل ومشکلات منطقه ۲۸ -۶-۱

۷- چشم انداز آینده در منطقه ۳۰ -۱

۱- چشم انداز منطقه ٩ در مطالعات طرح های فرادست ۳۰ -۷-۱

۱- طرح جامع تهران ۳۰ ١٣۴٧ -۱-۷-۱

مطالعات الگوی توسعه منطقه ۹

۲- طرح حفظ وساماندهی تهران ۳۰ -۱-۷-۱

۳- طرح ساماندهی صنایع تهران ۳۲ -۱-۷-۱

۲- انطباق چشم اندازهای ترسیم شده با چشم انداز آینده منطقه ۳۳ -۷-۱

۳- تدوین سناریوی تفصیلی چشم انداز ۳۴ -۷-۱

۴- چشم انداز آینده منطقه ۳۷ -۷-۱

۵- چشم انداز نحوه استفاده از زمین در منطقه ۳۷ -۷-۱

۶- چشم انداز وضعیت اقتصادی منطقه ۳۷ -۷-۱

۷- چشم انداز مسکن در منطقه ۳۸ ٩ -۷-۱

۸- چشم انداز آینده سازمان فضایی منطقه ۳۹ -۷-۱

۹- چشم انداز آینده ارتباط منطقه ٩ با مناطق اطراف ۳۹ -۷-۱۱

۰ – چشم انداز آینده شبکه ترافیکی منطقه ۴۰ ٩ -۷-۱

۱ – چشم انداز جمعیتی منطقه ۴۰ ٩ -۷-۱

۲ – جمع بندی ۴۱ -۷-۱

فصل دوم- طرح راهبردی هدایت وکنترل تحولات کالبدی منطقه ۴۲

۱- مبانی ومعیارهای توسعه منطقه ۴۲ -۲

۲- پهنه بندی کاربری زمین ۵۰ -۲

۱- مبانی ومعیارهای تشکیل پهنه ها ۵۰ -۲-۲

۲- نتایج پهنه بندی کاربری زمین منطقه ٩ در وضعیت موجود ۵۶ -۲-۲

۳- پهنه بندی زمین در وضعیت پیشنهادی (ضوابط ومقررات) ۶۱ -۲-۲

۱- پهنه مسکونی ۶۱ -۳-۲-۲

۲- پهنه تجاری- خدماتی ۶۵ -۳-۲-۲

٣- پهنه بندی تولیدی- کارگاهی ٧٠ -٣-٢-٢

۳- حدود وتقسیمات داخلی منطقه ۷۷ -۲

۱- مبانی ومعیارهای محله بندی ۷۷ -۳-۲

٢- مشخصات محله بندی منطقه ٨١ ٩ -٣-٢

مطالعات الگوی توسعه منطقه ۹

۴- شبکه معابر ۸۲ -۲

۱- مبانی ومعیارهای توسعه واصلاح شبکه معابر ۸۲ -۴-۲

۲- مشخصات طرح های پیشنهادی توسعه واصلاح شبکه معابر ۸۵ -۴-۲

۵- طرح های موضعی وموضوعی ۸۹ -۲

۱- مبانی ومعیارهای طرح های موضوعی وموضعی ۸۹ -۵-۲

۱- مبانی ومعیارهای طرح های موضعی ۸۹ -۱-۵-۲

٢- مبانی ومعیارهای طرح های موضوعی ۹۰ -۱-۵-۲

۲- مشخصات طرح های موضعی وموضوعی ۹۱ -۵-۲

١- طرح های موضعی ۹۱ -۲-۵-۲

٢- طرح های موضوعی ۹۴ -۲-۵-۲

۶- برآورد جمعیت منطقه ۹۶ -۲

۱- برآورد ظرفیت جمعیت پذیری منطقه براساس پروانه های صادره ساختمانی ۹۶ -۶-۲

۲- برآورد جمعیت براساس گرایش ساخت وساز ۹۹ -۶-۲

۳- سنجش ظرفیت جمعیت پذیری براساس خدمات و زیرساخت ها ۱۰۰ -۶-۲

۴- ارائه راهبرد برای جمعیت مطلوب ۱۰۱ -۶-۲

۷- بافت فرسوده ۱۰۲ -۲

۱- شناسایی محدوده وطبقه بندی فرسودگی ۱۰۲ -۷-۲

۲- فرسودگی بافت برحسب بلوک های شهری ۱۰۷ -۷-۲

۸- سازمان فضائی پیشنهادی ۱۱۱ -۲

مطالعات الگوی توسعه منطقه ۹

فهرست جداول طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران
جدول شماره ۱ : کاربری های اصلی و ویژه اراضی منطقه ۹ به تفکیک ناحیه ها ۵
۱۲
۱۳۷۲ منطقه ۹ به تفکیک – جدول شماره ۳ : پروانه های صادره توسط شهرداری در فاصله ۸۰ محلات درمنطقه
۱۶ ۵۹- جدول شماره ۴ : تغییرات جمعیتی منطقه ۹ در مقایسه با شهر تهران سال های ۷۵
۱۷

جدول شماره ۵ : تراکم ناخالص جمعیتی برحسب محله های مختلف منطقه ۹ شهرتهران در
۵۹- سال های ۷۵
۱۸
جدول شماره ۶ : تراکم وضع موجود خانوار ونفر در واحد وقطعه مسکونی به تفکیک محله های منطقه ۹ شهرتهران

جدول شماره ۷ : مقایسه تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی منطقه ۹ تهران ۱۹

جدول شماره ۸ : مقایسه نرخ رشد کارگاه های بزرگ صنعتی منطقه ۹ تهران ۲۰
۲۳ منطقه ۹ SWOT جدول شماره ۹ : تحلیل
۲۸ جدول شماره ۱۰ : امتیازدهی مسائل ومشکلات منطقه ۹

جدول شماره ۱۱ : مقایسه چشم اندازهای ترسیم شده در طرح های بالادست با وضعیت کنونی وپیشنهادی منطقه
۳۵ تلفیقی منطقه ۹ SWOT جدول شماره ۱۲ : تحلیل
۴۴ جدول شماره ۱۳ : تدوین اهداف وراهبردهای منطقه ۹
۸۱ جدول شماره ۱۴ : محدوده محلات ونواحی منطقه ۹
۹۶ ۷۹ درمنطقه ۹ – جدول شماره ۱۵ :مشخصات پروانه های ساختمانی طی سال های ۸۳
۹۷ ۷۹ درمنطقه ۹ – جدول شماره ۱۶ : تعداد واحدهای مسکونی احداثی در طی سال های ۸۳

جدول شماره ۱۷ : آمار واحدهای مسکونی جدید ناشی از پروانه های ساختمانی سال های
۸۱ درمنطقه ۹ -۸۳

مطالعات الگوی توسعه منطقه ۹

فهرست نمودارها طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران
نمودار شماره ۱ : تحولات تعداد واحدهای مسکونی وپروانه های ساختمانی صادرشده ۱۲
شهرداری منطقه ۹
۱۶ ۵۹- نمودار شماره ۲ : تغییرات جمعیتی منطقه ۹ در مقایسه با شهرتهران سال های ۷۵
نمودارشماره ۳ : مقایسه جمعیت محله های مختلف منطقه ۹ شهرتهران درسال های ۱۷
۱۳۵۹-۷۵
مطالعات الگوی توسعه منطقه ۹

فهرست نقشه ها طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران
نقشه کاربری اراضی وضع موجود ۴
۱۰ نقشه ساختار استخوانبندی کالبدی- فضایی منطقه ۹

نقشه ریزپهنه های تجاری- خدماتی در وضع موجود ۵۳

نقشه ریزپهنه های کارگاهی- تولیدی در وضع موجود ۵۵

نقشه پهنه بندی کاربری عمومی پیشنهادی ۶۰

نقشه ریزپهنه های کاربری مسکونی در وضعیت پیشنهادی ۶۲

نقشه ریزپهنه های کاربری تجاری- خدماتی پیشنهادی ۶۶

نقشه ریزپهنه های کارگاهی- تولیدی در وضعیت پیشنهادی ۷۲

نقشه ریزپهنه های کاربری پیشنهادی ۷۶

نقشه محله بندی وتقسیمات داخلی ۷۹

نقشه محله بندی وتقسیمات داخلی پیشنهادی ۸۰

نقشه شبکه دسترسی منطقه ۹ در وضعیت موجود ۸۳

نقشه شبکه دسترسی منطقه ۹ در وضعیت پیشنهادی ۸۸

نقشه طرح های موضعی ۹۵
نقشه بلوک های فرسوده منطقه ۹ برمبنای عرضدسترسی قطعات ۱۰۳

نقشه بلوک های فرسوده منطقه ۹ برمبنای قطعات تفکیکی ۱۰۴
نقشه بلوک های فرسوده منطقه ۹ برمبنای وجود بیش از شصت درصد قطعات با مصالح بی دوام وکم دوام
۱۰۸
نقشه هم پوشانی بلوک های فرسوده برمبنای وجود بیش از شصت درصد قطعات با

مصالح بی دوام وکم دوام وشصت درصد قطعات با مساحت کمتر از یکصد مترمربع

نقشه هم پوشانی فرسوده برمبنای وجود بیش از شصت درصد قطعات با مصالح بی

دوام وکم دوام وشصت درصد قطعات با عرضدسترسی کمتر از شش متر

نقشه سازمان فضایی پیشنهادی ۱۱۳

 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.