رساله ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزدبا استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

Rate this post
رساله ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزدبا استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

رساله-ارتقاء-بهره-وری-و-چیدمان-خط-تولید-کارخانه-شرق-جامه-یزدبا-استفاده-از-شبیه-سازی-سیستمهای-صف

دانلود پایان نامه رساله  رشته مدیریت صنعتی: ارتقاء بهره وری و چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه یزد با استفاده از  شبیه سازی سیستمهای صف ۲۱۳ ص فرمت WORD

فهرست مطالب: 

فصل اول : کلیات طرح     1
مقدمه     2
1-1    بیان مسئله تحقیق     4
1-2    اهداف تحقیق     5
1-3    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن     5
1-4    فرضیه تحقیق     6
1-5    مدل تحقیق     7
1-6    واژه‌های کلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها     8
1-7    روش تحقیق     9
1-8     قلمرو تحقیق     10
1-9    جمع آوری اطلاعات     10
1-10    محدودیتها و مشکلات تحقیق     11
1-11    مراحل انجام تحقیق     12
فصل دوم : مطالعات نظری     14
2-1-1 برنامه ریزی تولید     15
2-1-2 تعادل خط تولید     15
2-1-3 اطلاعاتی که برای تعادل خط تولید نیاز است     17
2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند     18
2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ)     19
2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های کاری     20
2-1-7 تقدم و تأخر عملیات     21
2-2-1 تئوری صف     22
2-2- 2 تاریخچه     23
2-2-3 برخی از کابردهای گوناگون تئوری صف     24
2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی    25
2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان     26
2-2-4-2 الگوی خدمت دهی     27
2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌کانالهای خدمت )     27
2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم )     28
2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه     28
2-2-4-6 نظم سیستم     28
2-2-4-7 مراحل خدمت     29
2-2-5 نحوه نمایش یک سیستم صف     29
2-2-6 معیارهای ارزیابی یک سیستم صف     30
2-2-7 فرایند تولد و مرگ    32
2-2-7-1 مدل M/M/1    34
2-2-7-2 مدل M/M/C    34
2-2-7-3 مدل M/M/C/K    35
2-2-7-4 مدل M/M/C/C    36
2-2-7-5 مدل      36
2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M    36
2-2-8 مدلهای مارکوفی صف     36
2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1    38
2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی     38
2-2-8-3 مدلهای ارلنگ     39
2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1    40
2-2-8-3-2 مدل EK/M1    40
2-2-8-4 مدل M/HE2/1    41
2-2-8-5 نظام اولویت     41
2-2-9-1 شبکه‌های صف     42
2-2-9-2 شبکه‌های جکسون     43
2-2-9-2-1 شبکه‌ صفهای سیکلی     43
2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف     44
2-2-9-2-3 شبکه‌های باز جکسون     45
2-3 مدلهای آماری سودمند     46
2-3-1 توزیع برنولی     47
2-3-2 توزیع دو جمله‌ای     47
2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی     47
2-3-4 توزیع هندسی     48
2-3-5 توزیع چند جمله‌ای     48
2-3-6 توزیع پواسون     49
2-3-7 توزیع یکنواخت     49
2-3-8 توزیع نمایی     50
2-3-9 توزیع نرمال     50
2-3-10 توزیع گاما     51
2-3-11 توزیع بتا     52
2-3-12 توزیع لاجستیک     53
2-3-13 توزیع مثلثی     53
2-3-14 توزیع ارلنگ     54
2-3-15 توزیع ویبل …………………………………..    …………………………………………………54
2-4 آزمونهای برازندگی     55
2-4-1 آزمون مربع کای     55
2-4-2 آزمون برازندگی کولموگروف – اسمیرنف     57
2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره     58
2-5-1 روش تاپسیس     59
2-6-1 تاریخچه شبیه سازی     61
2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی     61
2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی     63
2-6-4 زمینه کاربرد     64
2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم     66
2-6-6 اجزای سیستم     66
2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته     67
2-6-8 مدل سیستم     68
2-6-9 هنر مدلسازی     68
2-6-10 انواع مدلها     70
2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد    71
2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله     71
2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی     74
2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی     79
2-7 تاریخچه شرکت شرق جامه    81
2-8 پیشینه تحقیق     84
2-8-1 تخمین ماکزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی     84
2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید کارخانه روغن نبانی گلناز کرمان     84
2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی     85
2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران     85
2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مشکلات چیدمان تجهیزات     85
فصل سوم : مدل سازی تحقیق     86
3-1 معرفی کارخانه     87
3-1-1 واحد برش     87
3-1-2 واحد دوخت     88
3-1-3 واحد شست     89
3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری     89
3-2-1تعیین اندازه نمونه     91
3-2-2 تعیین توزیع حاکم بر هر یک از دستگاهها     92
3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل     92
3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی     95
3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل     95
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق     97
4-1 بررسی واحد برش     98
4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت     99
4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی     102
4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست     105
4-2-1 شبیه سازی خط تولید     106
4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل     107
4-2-3 زمان سنجی     109
4-2-4واحد بازرسی     112
4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی     112
4-2-6 تعیین اعتبار مدل     112
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات     116
5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج     117
5-2 انتخاب شاخصها     117
5-2-1 شاخص هزینه     118
5-2-2 شاخص تعداد تولید     118
5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری     119
5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار     119
5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی     121
5-3-1 مدل شماره ۱( مدل واقعی )     121
5-3-2 مدل شماره ۲    124
5-3-3 مدل شماره ۳    125
5-3-4 مدل شماره ۴    126
5-3-5 مدل شماره ۵    127
5-3-6 مدل شماره ۶     128
5-3-7 مدل شماره ۷    129
5-3-8 مدل شماره ۸    130
5-3-9 مدل شماره ۹     131
5-4 تجزیه و تحلیل نتایج     132
5-5 پیشنهادات     141
5-6 تحقیقات آتی     142
پیوست    143
منابع فارسی     196
منابع لاتین    198
 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.