رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

Rate this post
رابطه فرزند پروری با افکار خودکشی خانواده ها

رابطه-فرزند-پروری-با-افکار-خودکشی-خانواده-ها

این پژوهش از نوع رابطه ( همبستگی ) می باشد. در پژوهش ، پژوهشگر دسته ای از اطلاعات مربوط به سبک فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندانشان را در اختیار دارد ، این روش برای بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و سلامت روانی فرزندانشان می‌باشد . جامعه آماری این پژوهش والدین و فرزندان آنها در شهرستان دزفول و نمونه این تحقیق مشتمل بر ۱۰۰ نفر از والدین به همراه فرزندانشان در شهرستان دزفول است ، که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار اندازه‌گیری و انجام پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی دارای ۲۸ سؤال ۴ گزینه‌ای شامل گزینه های (اصلا، در حدمعمول، بیش از حد معمول، به مراتب بیشتر از حد معمول) می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۴ خرده مقیاس شامل: علائم جسمی( سؤالات ۱-۷)، آزمون اضطراب و بی خوابی( سؤالات ۸-۱۴)، اختلال کارکرد اجتماعی( سؤالات ۱۵-۲۱) و آزمون افسردگی( سؤالات ۲۲-۲۸) همچنین پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانابارمیند(۱۹۷۲) دارای ۳۰ سؤال ۵ گرینه‌ای شامل گزینه های ((کاملاً موافقم، موافقم، نسبتاً موافقم ، مخالفم ،کاملاً مخالفم) هم مورد استفاده قرار گرفته است . در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ مقدار پرسشنامه سلامت عمومی برابر ۸۰/۰ ، پرسشنامه سبک فرزندپروری برابر ۷۲/۰ شده است و چون از مقدار ۷/۰ بیشتر است پس می‌توان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه با نتایح لازم مطلوب دانست . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که بین سبک فرزندپروی مستبدانه و سلامت عمومی به طور کلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. یعنی نتیجه می‌گیریم که سبک فرزند پروری مستبدانه با عدم سلامت عمومی رابطه دارد. پس فرضیه اصلی پژوهش بین سبک فرزند پروری مستبدانه و سلامت عمومی رابطه ی منفی معنادار وجود داردو تأیید می‌شود .

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.