رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با تعهد سازمانی درکارخانه پتروشیمی

Rate this post
رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با تعهد سازمانی درکارخانه پتروشیمی

رابطه-تیپ-شخصیتی-برونگرا-ـ-درونگرا-با-تعهد-سازمانی-درکارخانه-پتروشیمی

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در ۷۲ صفحه به صورت متنی میباشد.
قسمتی از متن:
فصل اول (کلیات)
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
ضرورت تحقیق ۶
اهداف وسؤالهای تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق۸
تعاریف واژه ها و متغیرهای تحقیق۹
جایگاه مسئله پژوهش۱۱

فصل دوم:

بخش اول :شخصیت ۱۴
بخش دوم:تعهد سازمانی ۳۴
بخش سوم :پیشینه ی مطالعاتی۵۰

فصل سوم:

روش پژوهش ۵۳
جامعه ی آماری ، نمونه گیری ، روش نمونه گیری ۵۴
روش نمره گذاری ۵۵
ابزار پژوهش ۵۶
روش تجزیه و تحلیل آماری ۵۶

فصل چهارم:

یافته های پژوهش ۵۸
فرضیه های اصلی پژوهش ۵۸
فرضیه های فرعی پژوهش ۵۹

فصل پنجم:

خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ۶۲
جایگاه مسئله پژوهش در عرصه ی علم و کاربرد ۶۵
مشکلات و محدودیت های پژوهش ۶۶
منابع و مآخذ۶۸
پیوست ها۷۰
پی نوشتها۷۱

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.