دانلود مقاله معرفی نقش اعتماد اجتماعی

Rate this post
دانلود مقاله معرفی نقش اعتماد اجتماعی

دانلود-مقاله-معرفی-نقش-اعتماد-اجتماعی

در بررسی ادبیات جامعه شناختی مفهوم اعتماد به سه رهیافت فکری جامع دست می یابیم :نخست این که اعتماد، به منزلۀ ویژگی فردی افراد است، دومین رهیافت این که اعتماد به منزلۀ عاملی در ارتباطات اجتماعی و نهایتا هم اعتماد به عنوان ویژگی نظام اجتماعی با تأکید بر رفتار مبنی بر تعاملات و سوگیری ها در سطح فردی، مفهوم سازی شده است در واقع، نخستین دیدگاه بر احساسات و ارز شهای فردی تأکید . دارد و اعتماد را به عنوان یک امر فردی و شخصیتی، بررسی می کند ؛ مطابق این دیدگاه، اعتماد، به منزلۀ یک ویژگی فردی و شخصیتی است . در این برداشت که با رویکردی روانشناختی اجتماعی همراه است، اعتماد، یک تلفیق مفهومی است که در ارتباط بسیار نزدیک با مفاهیمی مانند وفاداری، دگرخواهی،صداقت و نوع دوستی قرار می گیرد . این رهیافت، یک پارادایم شخصیتی درباره اعتماد، مطرح کرده و به زمینۀ اجتماعی آن توجه زیادی ندارداین دیدگاه در حالت خرد به دو گرایش عمده تقسیم می شود : الف ) اعتماد، گرایشی است مبتنی بر یادگیری که در ابتدای کودکی شکل گرفته و حتی در زندگی آینده افراد نیز اثرگذار است؛ این روند، به صورت تدریجی و تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی، برای همیشه ماندگار می شود همانند تجربه های آسی بزای روانی . این دیدگاه، اخیرا،ً توسط اریک پوزلنز، بررسی شده است . وی استدلال می کند که ما اعتماد نخستین خود را در زندگی با والدینمان می آموزیم و نه در مراحل بعدی زندگی و به صورت متقابل . در واقع، اعتماد، تحت تأثیر یادگیری اولیۀ اشخاص در ارتباط نزدیک با والدینشان شکل میگیرد . ب ) دیدگاه دوم این که اعتماد، گرایشی است برای جامعه پذیری که نه تحت تأثیر شخصیت درونی افراد و تجربیات آغازین آن ها بلکه تحت تأثیر انعکاسات اعمال سایرین در روابط متقابل چهره به چهره و محصولی از تجارب زندگی دوران بزرگسالی افراد نه فقط دوران کودکی آن هاست.

فهرست :

مقدمه

اهمیت وضرورت پژوهش

پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش

دیوید جانسون

لوهمان

گیدنز

پارسونز

ادوارد مک کلنن

اینگلهارت

توکویل و میلز

فرضیات تحقیق

روش اجرای تحقیق

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

جنس تحصیلات + سواد والدین

شاخص سازی و معرف سازی متغیرها

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

منابع

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.