دانلود جزوه بررسی آمار و احتمالات مهندسی

Rate this post
دانلود جزوه بررسی آمار و احتمالات مهندسی

دانلود-جزوه-بررسی-آمار-و-احتمالات-مهندسی

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش در ۱۹۰ اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.

فهرست مطالب :
فصل اول – آمارتوصیفی ۲- فصل دوم – احتمال ۳- فصل سوم – توزیع متغیر های تصادفی ۴- فصل چهارم – توزیع احتمال خاص ۵- فصل پنجم -توزیع های نمونه گیری ۶- فصل ششم – برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر ۷-فصل هفتم – آزمون فرض های آماری فصل هشتم -همبستگی و رگرسیون

فصل اول – آمارتوصیفی
دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:

-مفاهیم اساسی

-شاخص های گرایش مرکزی

-شاخص های پراکندگی

-جدول توزیع فراوانی

-نمودارها

-چولگی و برجستگی

-کدگزاری

-جامعه آماری دو بعدی

فصل دوم – احتمال
دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود:

۱- فضای نمونه
۲- پیشامد
۳- شمارش
۴- اصول شمارش
۵- جایگشت
۶- ترکیب
۷- احتمال
۸- تابع احتمال
۹- قوانین احتمال
۱۰- احتمال شرطی
۱۱- دو پیشامد
۱۲- فرمول بیز

فصل سوم – توزیع متغیر های تصادفی
۱- متغیر تصادفی
۲- متغیر تصادفی گسسته
۳- متغیر تصادفی پیوسته
۴- تابع توزیع F(x)
۵- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
۶- تابع توزیع توام
۷- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
۸- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
۹- استقلال دو متغیر تصادفی
۱۰- امید ریاضی
۱۱- گشتاورها
۱۲- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
۱۳- چولگی و برجستگی در جامعه
۱۴- تابع مولد گشتاورها
۱۵- نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم – توزیع احتمال خاص
۱- توابع احتمال خاص گسسته
۲- توابع چگالی احتمال خاص پیوسته

فصل پنجم -توزیع های نمونه گیری
۱- برآوردگر
۲- توزیع مشترک
۳- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
۴- توزیع میانگین
۵- قضیه حد مرکزی
۶- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
۷- توزیع واریانس نمونه
۸- توزیع t
۹- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل ششم – برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل هفتم – آزمون فرض های آماری

فصل هشتم -همبستگی و رگرسیون

ضریب همبستگی
خط رگرسیون
پیش بینی
آزمون فرض برای

 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.