خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل تولمن

Rate this post
خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل تولمن

خلاصه-روانشناسی-یادگیری-هرگنهان-فصل-تولمنجنبه های صوری نظریه تولمن:
در آزمایشی که در آن یک موش تربیت شد تا در ماز Tبه سمت چپ بچرخد،متغیر وابسته تولمن یک نسبت رفتاری بود که به نحو زیر تعریف شد:
BL

BR BL
تولمن معتقد بود که نسبت رفتار به وسیله تجارب کلی حاصل از گردش های چپ و راست حیوان در نقطه انتخاب در طول کوشش های مختلف تعیین می شود.
متغیرهای محیطی:
تولمن فکر می کرد که تعداد کوشش ها و ماهیت تراکمی آنها یک متغیر مستقل است، زیرا مستقیماً بر متغیر وابسته یعنی نسبت به رفتار تاثیر می‌گذارد و زیر کنترل آزمایشگر که تعداد کوشش های آزمایشی را تعیین می کند قرار دارد. افزون بر تعداد کوشش ها و ماهیت تراکمی آنها تعدادی متغیر مستقل دیگر می توانند بر عملکرد تاثیر داشته باشند.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.