خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل بولس

Rate this post
خلاصه روانشناسی یادگیری هرگنهان فصل بولس

خلاصه-روانشناسی-یادگیری-هرگنهان-فصل-بولسمفاهیم نظری عمده بولس
انتظارات:برای بولس، یادگیری در واقع تشکیل انتظارات است یعنی جاندار یاد می گیرد که رویدادی به طور قابل اعتماد قبل از رویداد دیگر می آید شرطی سازی کلاسیک را به عنوان انتظار یاد گرفته شده می داند و می گوید که به دنبال یک محرک شرطی یک محرک غیر شرطی خواهد آمد.. یادگیری انتظار در نظریه بولس به تقویت احتیاج ندارد و ترتیب زمانی و مجاورت بین دو محرک یا یک پاسخ و پیامد آن ماهیت انتظار آموخته می‌شود.
از پیش آمادگی ذاتی: بین نظریه های بولس و تولمن تفاوت های زیادی وجود دارد تولمن بر بر انتظارات یادگرفته شده محرک پاسخ و محرک محرک تاکید دارد و بولس بر انتظارات ذاتی محرک پاسخ و محرک محرک تاکید می کند.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.