ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

Rate this post
ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

ترجمه-مقاله-آنالیز-صف-روی-یک-سیستم-تک-ایستگاهی-با-ساخت-برای-ذخیره-ساخت-برای-سفارشعنوان مقاله
Queueing analysis on a single-station make-to-stock/make-to-order
inventory-production system
آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی-۱۴ صفحه
فایل ترجمه مقاله-۱۹ صفحه
فایل پیشنهاد جهت بهبود- ۱ صفحه
فایل عنوان مقاله

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.