تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین

Rate this post
تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین

تحلیل-توزیع-پروژه-های-عمرانی-حمل-و-نقل-جاده-ای-در-سطح-کشور-با-استفاده-از-سیاست-های-آمایش-سرزمین

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه                                                                                                                   
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه    2
ضرورت     4
اهداف تحقیق    6
فرضیات تحقیق    6
روش تحقیق    6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
2-1-  مبانی نظری تحقیق    9
2-2-  عناصر اصلی سیستم حمل و نقل    11
2-2-1-  پیوندها    12
2-2-2-  وسایل نقلیه    13
2-2-3-  پایانه ها    14
2-2-4-  برنامه عملیاتی و نیروی انسانی    14
2-3-  حمل و نقل جاده ای    15
2-4-  اهمیت روز افزون حمل و نقل جاده ای در جهان    16
2-5-  آثار اقتصادی برخی از طرح های حمل و نقل زمینی اجراء شده در جهان    17
2-6-  جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور    18
2-7-  جایگاه زیر بخش حمل و نقل جاده ای در اقتصاد کشور    19
2-8-  بررسی وضعیت حمل و نقل در اتحادیه اروپا    19
2-9-  بررسی وضعیت حمل و نقل جاده ای در کشور    20
2-10-  برنامه ریزی حمل و نقل    24
2-11-  آمایش سرزمین    26
2-11-1-  برنامه ریزی و اهداف آمایش سرزمین    26
2-11-2-  توسعه انسانی و آمایش سرزمین    31
2-11-3-  ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی    32
2-11-4-  تاریخچه آمایش سرزمین در جهان    34
2-11-5-  تاریخچه آمایش سرزمین در ایران    35
2-11-6-  ضرورت آمایش سرزمین در ایران    46
2-11-7-  آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار    49

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱-  روش تحقیق    57
3-2-  قلمرو تحقیق    58
3-3-  معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)    58
3-3-1-  پیشینه GIS در جهان و ایران    63
3-4-  نرم افزار MATLAB    64
3-5- الگوریتم های مسیریابی بر مبنای تکنیک های هوش مصنوعی    65
3-5-1-  الگوریتم ژنتیک    66
3-5-2-  کلونی مورچه ها    66
3-5-3-  تئوری بازی    66
3-6-  توزیع پروژه های عمرانی جاده ای و پارامترهای مؤثر بر آن    67
3-6-1-  تقسیم بندی راه های کشور با توجه به منطقه    67
3-6-2-    توزیه جمعیت در کشور    72
3-6-3-  توزیع پایانه ها و سیستم حمل و نقل بین جاده ای    82
3-6-4-  وضعیت اقلیم شناسی    87
3-6-5-  پارامترهای مؤثر بر توزیع پروژه های عمرانی با توجه به آمایش سرزمین    90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱-   مقدمه    96
4-2-  برنامه ی متلب براساس سیاست های آمایش سرزمین    96
4-3-  برنامه ی متلب براساس توزیع راه در مناطق ۵ گانه    105
4-4-  برنامه ی متلب براساس دلایل تأخیر در پروژه های راه سازی    113
4-5-  شاخص برخورداری از راه های کشور    123
4-5-1-  شاخص برخورداری از آزاد راه های کشور    123
4-5-2-  شاخص برخورداری از بزرگراه های کشور    126
4-5-3-  شاخص برخورداری از راه های اصلی کشور    129
4-5-4-  شاخص برخورداری از راه های فرعی کشور    132
4-5-5-  شاخص برخورداری از مناطق ۵ گانه کشور    135
4-6-  شاخص توسعه جاده ای از راه های کشور    140
 4-6-1-  شاخص توسعه آزاد راه های کشور    140
4-6-2-  شاخص توسعه بزرگراه های کشور    143
4-6-3-  شاخص توسعه راه های اصلی کشور    146
4-6-4-  شاخص توسعه راه های فرعی کشور    149
4-6-5-  شاخص توسعه جاده ای از مناطق ۵ گانه کشور    152
4-7-  شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در راه های کشور    157
4-7-1-  شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در راه های کشور    157
4-7-2-  شاخص توسعه جاده ای از مناطق ۵ گانه کشور    160
4-8-  بررسی اهداف تحقیق    165

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
۵-۱-  نتایج    174
5-2-  پیشنهادات جهت تحقیقات آتی    179
5-3-  جمع بندی نهایی و پیشنهادات نهایی    180
منابع    181
چکیده انگلیسی    185

فهرست شکل ها
عنوان                                      صفحه                                                                                                                             
شکل ۲-۱-  رابطه بین مهندسی و راه    11
شکل ۴-۱-  مقایسه فرودگاه های شهرهای نام برده شده    102
شکل ۴-۲-  مقایسه جایگاه های سوخت شهرهای نام برده شده    103
شکل ۴-۳-  مقایسه مساحت شهرهای نام برده شده    103
شکل ۴-۴-  مقایسه کیلومتر راه های شهرهای نام برده شده    104
شکل ۴-۵-  مقایسه کل کیلومتر راه ها برای مناطق ۵ گانه    109
شکل ۴-۶-  مقایسه کلی راه های مناطق ۵ گانه    110
شکل ۴-۷-  سهم عوارض توپوگرافی در منطقه شمال و مرکز    110
شکل ۴-۸-  سهم عوارض توپوگرافی در منطقه غرب و مرکز    111
شکل ۴-۹-  سهم عوارض توپوگرافی در منطقه شما غربی    111
شکل ۴-۱۰-  سهم عوارض توپوگرافی در منطقه جنوب شرق    112
شکل ۴-۱۱-  سهم عوارض توپوگرافی در منطقه جنوب    112
شکل ۴-۱۲-  ضریب اهمیت فاکتورهای مؤثر بر تأخیر در پروژه ها    122

فهرست جداول
عنوان                                                                                         صفحه                                                                                    
جدول ۲-۱-  طبقه بندی عملکرد در حمل و نقل    13
جدول۲-۲-  عملکرد بار و مسافر در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۲ و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته    21
جدول ۲-۳-  آخرین وضعیت راه های موجود ادارات کل راه و شهرسازی    22
جدول ۲-۴-  دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران    44
جدول ۲-۵-  وضعیت کیفی معیارهای ارزیابی نمونه های موردی در تهیه برنامه    45
جدول ۳-۱-  طول و مشخصات راه ها مناطق راهسازی واقع در استان های ناحیه    68
جدول ۳-۲-  سهم عوارض توپوگرافی در حوزه های پنجگانه    69
جدول۳-۳-  طول راه در طبقات جامعه (کیلومتر)    69
جدول ۳-۴-  درصد سهم شرایط توپوگرافی در کل هر استان    70
جدول ۳-۵-  آخرین وضعیت راه های کشور    71
جدول ۳-۶-  آخرین سرشماری جمعیت ایران    73
جدول ۳-۷-  تعداد پایانه های مسافری در سطح کشور    83
جدول ۳-۸-  میزان کلای حمل شده دارای بارنامه در سطح کشور    84
جدول ۳-۹-  عملکرد بار و مسافر جاده ای در سطح کشور به تفکیک استان ها    86
جدول ۳-۱۰-  لیست توزیع ایستگاه های هواشناسی در کشورهای مختلف    89
جدول ۳-۱۱-  فهرست لایه های اطلاعاتی مورد نیاز برنامه آمایش و مؤثر بر توزیع پروژه عمرانی    90
جدول ۴-۱-  مراکز عرضه و فروشندگیهای شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران    99
جدول ۴-۲-  تعاونی های خدمات فرآورده های نفتی ثبت شده و فعال حسب آمار منتشره    100
جدول ۴-۳-  آمار تعاونیهای خدمات فرآورده های نفتی دریافتی از ادارات کل تعاون کشور    101
جدول ۴-۴-  طول و مشخصات راه ها مناطق راهسازی واقع در استان های ناحیه    106
جدول ۴-۵-  رتبه بندی کلی عوامل    116
جدول ۴-۶-  شاخص برخورداری از راه های کشور (آزاد راه)    124
جدول ۴-۷-  شاخص برخورداری از راه های کشور (بزرگراه)    127
جدول ۴-۸-  شاخص برخورداری از راه های کشور (راه اصلی)    130
جدول ۴-۹-  شاخص برخورداری از راه های کشور (راه فرعی)    132
جدول ۴-۱۰-  شاخص برخورداری راه ها در مرکز و شمال کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    135
جدول ۴-۱۱-  شاخص برخورداری راه ها در غرب و مرکز کشور  (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    136
جدول ۴-۱۲-  شاخص برخورداری راه ها در شمال غرب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    137
جدول ۴-۱۳-  شاخص برخورداری راه ها در جنوب شرق کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    137
جدول ۴-۱۴-  شاخص برخورداری راه ها در جنوب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    138
جدول ۴-۱۵-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (آزاد راه)    141
جدول ۴-۱۶-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (بزرگراه)    144
جدول ۴-۱۷-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور ( راه اصلی)    146
جدول ۴-۱۸- شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (راه فرعی)    150
جدول ۴-۱۹- شاخص توسعه جاده ای در مرکز و شمال کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    152
جدول ۴-۲۰- شاخص توسعه جاده ای در غرب و مرکز کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    153
جدول ۴-۲۱- شاخص توسعه جاده ای در شمال غرب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    154
جدول ۴-۲۲- شاخص توسعه جاده ای در جنوب شرق کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    154
جدول۴-۲۳- شاخص توسعه جاده ای در جنوب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    155    
جدول ۴-۲۴- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در راه های کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    158
جدول ۴-۲۵- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در مرکز و شمال کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    160
جدول ۴-۲۶- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در غرب و مرکز کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    161
جدول ۴-۲۷- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در شمال غرب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    162
جدول ۴-۲۸- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در جنوب شرق کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    162
جدول ۴-۲۹- شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در جنوب کشور (آزاد راه + بزرگراه + راه اصلی)    163

فهرست نقشه
عنوان                                                                                                                صفحه                                                 
نقشه ۲-۱-  نقشه آزاد راه های موجود در دست احداث و در دست مطالعه مقدماتی    23
نقشه ۲-۲-  نقشه بزرگ راه های موجود در دست احداث و در دست مطالعه مقدماتی    23
نقشه ۳-۱-  تراک نسبی جمعیت ایران نفر در کیلومتر مربع    82
نقشه ۴-۱-  شاخص برخورداری از راه های کشور (آزادراه)    125
نقشه ۴-۲-  شاخص برخورداری از راه های کشور (بزرگراه)    128
نقشه ۴-۳-  شاخص برخورداری از راه های کشور (راه اصلی)    131
نقشه ۴-۴-  شاخص برخورداری از راه های کشور (راه فرعی)    134
نقشه ۴-۵-  شاخص برخورداری راه ها در مناطق ۵ گانه (آزادراه + بزرگراه + راه اصلی)    139
نقشه ۴-۶-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (آزاد راه)    142
نقشه ۴-۷-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (بزرگراه)    145
نقشه ۴-۸-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (راه اصلی)    148
نقشه ۴-۹-  شاخص توسعه جاده ای در راه های کشور (راه فرعی)    151
نقشه ۴-۱۰-  شاخص توسعه جاده ای کشور در مناطق ۵ گانه (آزادراه + بزرگراه + راه اصلی)    156
نقشه ۴-۱۱-  شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای در راه های کشور (آزادراه + بزرگراه + راه اصلی)    159
نقشه ۴-۱۲-  شاخص توسعه حمل و نقل جاده ای کشور در مناطق ۵ گانه (آزادراه + بزرگراه + راه اصلی)    164
چکیده:
صنعت حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی و حلقه اتصال مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره مورد توجه بوده است و نقش و حساسیت استراتژیک این صنعت در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف بخش های گوناگون جوامع از اهداف کلان سیاست گذاران امروز کشورها است. از این رو، نحوه ی کارگیری تکنولوژی و گردش سیال اطلاعات در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا علاوه بر این که خود، یکی از بخش های مهم و زیر بنایی محسوب می شود بر بسیاری از فعالیت‌های دیگر جوامع تأثیر گذار است و امکان بهره وری مناسب از استعدادهای بالقوه کشورها را فراهم می سازد.
ضرورت آمایش سرزمین در محرومیت زدایی، توسعه محلی، توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای، توزیع جمعیت، و… در جهت رفاه کشور به یک اندازه موثر می باشد.
دراین تحقیق با توجه به اهمیت حمل و نقل به بررسی تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین و همچنین به معرفی راه کارهایی جهت توزیع بهتر و عادلانه پروژه های حمل ونقل پرداخته ایم. 
باتوجه به  خروجی های برنامه ی متلب  می توان نتیجه گرفت که سیاست های آمایش سرزمین در این سال ها تقریباً توانسته است به توزیع حمل ونقل در استان های مرزی و محروم بپردازد. بیشترین طول راه ها در مناطق مرکز و شمال و غرب می باشد و کمترین میزان مربوط به مناطق  محروم جنوب و جنوب شرق می باشد. دلایل این امر را می توان در آب و هوای مطلوب و نزدیک بودن شهرهای شمالی و مرکزی و اهمیت سیاسی و اهمیت جاذبه های گردشگری در این مناطق نام برد.

کلمات کلیدی: آمایش سرزمین، متلب، پروژه های عمرانی

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه
در جهان امروز صنعت حمل و نقل در کشورهای بزرگ و رو به رشد جایگاه خاصی داشته و همواره قسمت عمده ای ازامکانات و منابع را بطور مستقیم یا غیر مستقیم به خود اختصاص داده است تاجائی که کیفیت سیستم حمل و نقل و ظرفیت آن تأثیرفراوانی بر روی اقتصاد یک منطقه یا یک کشور دارد و داشتن سیستم های حمل و نقلی با کیفیت بالا بعنوان شاخصی برای کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح می باشد. امروزه افزایش تسهیلات حمل ونقل به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا، همواره با محدودیت های گسترده ای روبرو است. 
بر این اساس با توجه به نیاز در بخش های مختلف کشور شاهد اجرایی شدن پروژه های عمرانی مختلف در زمینه حمل و نقل جاده ای می باشیم. وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان بانی امر مسئول برنامه ریزی، طراحی دقیق و با جزئیات کامل مهندسی، ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها،راه های اصلی و فرعی و نگهداری راه‌ها را عهده دارمی باشد. ( کمیسیون امور زیر بنایی و تولیدی، ۱۳۸۸)
اهمیت حمل و نقل جاده‌ای به دلیل سهم حدود ۹۵ درصد در جابجایی کالا و مسافر کشور، انعطاف‌پذیری، ارزانی و پوشش سراسری و گستره‌ی وسیع فعالیت در کشور و تأثیرگذاری آن بر رشد و توسعه‌ی سایر بخش‌های اقتصادی کشور؛ ایجاب می‌کند که در مسیر حرکت به چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نقش شایسته‌ی خود را ایفا نماید. بر همین اساس زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای، دستیابی به حمل و نقل روان، اقتصادی، راحت، ایمن و سازگار با محیط‌زیست را به عنوان چشم‌انداز بلندمدت خود تعیین نموده است. در ادامه ی‌ برنامه ی چهارم توسعه – که اولین برنامه ی پنجساله کشور در قالب سند چشم‌انداز محسوب می‌شود. ارتقاء ایمنی عبور و مرور، ارتقاء سطح خدمات، توسعه، بهبود و نگهداری شبکه ی جاده‌ای کشور، افزایش سهم کشور در عرصه ی حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت، توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و گسترش آموزش‌های تخصصی و اصلاح نقش، جایگاه و ارتباط عوامل مؤثر در حمل و نقل جاده‌ای به عنوان اهداف راهبردی و کلان زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای در برنامه ی پنجم توسعه تعقیب خواهند شد.
در راستای سیاست‌ها و چشم انداز حمل و نقل جاده‌ای، اهداف کلان و راهبردی زیر دربرنامه پنجم توسعه توسط‌ این سازمان تعقیب وپیگیری خواهد شد:
ارتقاء ‌ایمنی عبور و مرور
ارتقاء سطح خدمات
توسعه، بهبود و نگهداری شبکه جاده‌ای کشور
افزایش سهم کشور در عرصه حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت
توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در حمل و نقل جاده‌ای
ارتقاء سطح فرهنگ عمومی ‌و گسترش آموزش‌های تخصصی
اصلاح نقش، جایگاه و ارتباط عوامل مؤثر در حمل و نقل جاده‌ای.( کمیسیون امور زیر بنایی وتولیدی،۱۳۸۸)
آمایش سرزمین شامل تنظیم روابط و کنشهای متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی می باشد. به عبارت دیگر مطلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین آرایشی که به سهم مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می شود، برنامه آمایش سرزمین اطلاق می گردد. لذا این تحقیق به منظور تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای بر اساس سیاست آمایش سرزمین انجام می شود. باتوجه به عدم توازن های منطقه ای درپهنه سرزمین ازیک سو و اعمال تئوری قطب رشد در کشورکه میراثی دیرینه است اندیشمندان و متفکران و نخبگان دانشگاهی برآنند تا با بیان عدم تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای و رخنمون ساختن آنها برای مسئولین و برنامه‌ریزان کلان، به تبیین پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل مناطق مختلف پرداخته و راهبردهایی را جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده ارائه نمایند. (نبوی، ۱۳۸۷)
در ژاپن، پروژه بهبودشبکه جاده ای با تجزیه و تحلیل هزینه وسود مورد بررسی قرار گرفته. با این حال، روش ارزیابی متعارف در موردگام به گام بهبود در هر بخش، مناسب با توجه به آن برنامه ریزی بلندمدت درطول چند دهه صورت گرفته. درشبکه جاده های منطقه ای برنامه ریزی، بهبود قابلیت دسترسی توسط بخش جاده وهمچنین بهبود ومحل مرکز باید درنظرگرفته شود. (کازاسا ۲۰۱۲)
کاربرد GIS برای محاسبه مسیر بهینه در یک شبکه امروزه فراگیرمی باشد. به طورکلی، یک شبکه، یک سیستم از ویژگی های خطی به هم پیوسته است که ازطریق آن منابع حمل و نقل و ارتباطات است به دست آورد شبکه مدل داده یک ارائه یک تجزیه از قطعات است و ویژگی های سیستم های شبکه در دنیای واقعی است. شبکه مدل می تواندبه عنوان یک گراف خط، که ازلینک هاتشکیل شده است تعریف می شود. (صادقی ۲۰۱۱)
۱-۲- ضرورت تحقیق
توسعه ی یک سویه، نا متوازن و بدون برنامه ی شهرها، جمعیت و فعالیت ها در پهنه ی سرزمین، بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به برنامه ریزان تحمیل کرده است. تغییر مکان شرکت های خدماتی، تامین کنندگان انرژی و تهدید زیر ساخت های بزرگ سرزمینی، تغییر مسیر شبکه توزیع و همچنین تقسیمات نامتوازن کشوری، تمرکز سرمایه و جمعیت فعالیت ها و تکنولوژی در بعضی مناطق، موجب افزایش نابرابری های فضایی در سایر نقاط کشور و توزیع نامتقارن شبکه های حمل و نقل می شود. (احمدی فروشانی و محمودی، ۱۳۸۹)
شبکه های حمل ونقل به دلیل آنکه در بردارنده اثر متقابل انسان- سیستم هستند، دارای عدم قطعیت بوده و برآوردهای قطعی از وضعیت آنها دشوار است. وضعیت جغرافیایی ومحیطی پارامترهای ورودی، الگوی فعالیت کاربران وتقاضای سفرها، رفتار رانندگان وتغییر در کاربری زمین از منابع ایجاد قطعیت در شبکه های حمل و نقل هستند و مطالعات وسیعی توسط محققین در این زمینه ها انجام شده و در حال انجام است. (غفاری وکلانتری،۱۳۹۰)
توسعه زیر ساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. در این میان، زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه شبکه حمل و نقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیر بناهای حمل و نقل، علاوه بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در رونق دیگر بخش های اقتصادی و ایجاد امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین المللی فراهم می نماید. (معاونت نظارت راهبردی امور نظارت بودجه سرمایه ای، ۱۳۸۸)
صنعت حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی و حلقه اتصال مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره مورد توجه بوده است و نقش و حساسیت استراتژیک این صنعت در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف بخش های گوناگون جوامع از اهداف کلان سیاست گذاران امروز کشورها است. از این رو، نحوه ی بکارگیری موثر تکنولوژی و گردش سیال اطلاعات در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا علاوه بر این که خود، یکی از بخش های مهم و زیر بنایی محسوب می شود بر بسیاری از فعالیت‌های دیگر جوامع تاثیر گذار است و امکان بهره وری مناسب از استعدادهای بالقوه کشورها را فراهم می سازد. امروزه اگر چه اهداف اولیه جامعه حمل و نقل مشخصاً تغییر نکرده، اما پیشرفت های تکنولوژیک، آن را با انقلابی بزرگ و پیچیدگی عظیم مواجه ساخته است. همگام شدن با این پیشرفت ها به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر توسعه، به شناخت، بررسی و برنامه ریزی منسجم علمی دست اندرکاران این صنعت در همه ابعاد آن در جهت تدوین، اجراء و ارزیابی استراتژی های نوین نیاز دارد.
در ایران نیز صنعت حمل و نقل، از دیرباز به لحاظ موقعیت اقلیمی و استراتژیک کشور، بستر و زمینه ساز تحولات بنیادی بوده است، افزایش جمعیت و پراکندگی سازمان های حمل و نقل از یک سو و نیاز به افزایش سرعت، سطح کیفیت و بهره وری و کاهش زمان، هزینه و اتلاف انرژی و شتاب فرآیند کسب مزیت رقابتی در توسعه این صنعت از سوی دیگر، ایجاد سیستم های یکپارچه را به امری حیاتی مبدل ساخته است. (سازمان حمل و نقل وپایانه ها، ۱۳۸۲) و( صالحی صدقیانی و همکاران، ۱۳۸۳)
حمل و نقل به عنوان زیربنای توسعه پایدار، بخش عمده ای از بودجه های عمرانی کشور را به خود اختصاص می دهد. صنعت حمل ونقل همواره با تکنیک ها وفناوری های نوین در جهت افزایش دانش وکاهش هزینه ها گام برداشته است. و با تلفیق این دو عامل به روند رشد خود شتاب بخشیده است. (پوررضا و همکاران، ۱۳۸۷)
روند رو به رشد جمعیت، گسترش و توسعه ی روز افزون شهرها ، افزایش مهاجرت ها و سفرهای برون شهری و ارتباطات، ازجمله عوامل موثر در توسعه ی شبکه های ارتباطی هستند که به منظور تأمین نیازهای مختلف و دسترسی به انواع کالا، خدمات، منابع و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شاهدآن هستیم. نقش و عملکرد راه، تنها در توزیع و انتقال کالا و مسافر و دسترسی به منابع و خدمات محدود نمی شود، بلکه از دیدگاهی دیگر، عاملی برای پیدایش و رشد سکونت گاه ها و توسعه ی مراکز شهری و روستایی محسوب می گردد. تا آنجا که در بسیاری از موارد مکان گزینی فضاهای شهری، اغلب تحت تاثیر آن قرار گرفته و این فضاها با حداقل فاصله از راه و یا در طول آن شکل گرفته اند.( وزارت راه و ترابری، ۱۳۸۷)
حمل و نقل همواره یکی ازمهم ترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک صده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی ازاصلی ترین مشکلات شهرنشینی گردیده است. با توجه به اهمیت حمل ونقل در این تحقیق قصد داریم به بررسی تحلیل توزیع پروژه های عمرانی حمل و نقل جاده ای در سطح کشور با استفاده از سیاست های آمایش سرزمین و همچنین به معرفی راه کارهایی جهت توزیع بهتر و عادلانه پروژه های حمل و نقل بپردازیم.

 

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.