تحقیق سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن

Rate this post
تحقیق سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن

تحقیق-سیستم-مدیریتی-بهبود-مستمر-و-استراتژی-کایزن

این تحقیق در مورد سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن در ۳۵ صفحه و در قالب ورد و شامل سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن،سیستم مدیریتی بهبود مستمر و استراتژی کایزن،بهبود مستمر چیست،کایزن،انواع بهبود،الگوهای بهبود بهره وری ،موانـع ارتـقاءبهـره‌وری،استراتژی کایزن،سیستم مدیریتی بهبود مستمر ،کایزن چیست  و غیره می باشد.

فهرست

 

کایزن چیست ؟ 2

هدف از تغییر. 3

بهبود مستمر. 4

متدولوژیهای بهبود مستمر. 5

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان. 7

مدل مدیریت کایزنی. 9

اصول دمینگ… 9

ساختار سلسله مراتبی تصمیم در سازمان. 12

‌اجرای نظام آراستگی. 14

نهضت برچسب قرمز. 15

تبلیغات.. 18

سیستم مدیریتی ” بهبود مستمر” چیست؟ 26

رویکرد تحول سازمانی : 30

چرخه دمینگ: 33

تطور سازمانی   33

منابع. 35

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کایزن چیست ؟

کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

 

KAI+ ZEN= KAIZEN*

 

معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست: کایزن یعنی بهبود مستمر، بهبود مستمری که تمامی افراد یعنی مدیران کارکنان و کارگران را در بر می گیرد: فلسفه کایزن براین اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. فرهنگ کایزن و تعامل آن در بین لایه ها و سازمانهای مختلف اجتماعی در ژاپن باعث شده است تا کارخانه به دانشگاه تبدیل شود و دانشگاه به کارخانه، کارگر از مدیر بیاموزد و مدیر از ایده های کارگر بهره مند گردد.

 

هدف از تغییر*
: بهبود مستمر بهره وری سازمانی

 

پیام استراتژی کایزن در این جمله خلاصه میشود که حتی یک روز را نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخشهای سازمان یا شرکت سپری نمود. یاد فرمایش پیامبر اکرم (ص) افتادم که فرموده اند "مسلمانی که دو روزش برابر باشد مغبون است". چنین فرمایشی در آن زمان واقعا دلیل بر سطح فکر بالای پیغمبرمان دارد.

 

*در نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد

۱- کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی کنند )Muda باید حذف شوند .(

۲- فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می )شوند Muriبا یکدیگر تلفیق شوند.(

۳- آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند Muraبه فعالیت های سازمان افزوده شوند. این حرکت یا نهضت ۳Mu اساس اقدامات کارگاه آموزشی گمبا کایزن ( کایزن عملی ) را تشکیل می دهد.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.