تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن

Rate this post
تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن

تحقیق-بررسی-رفتار-خزش-فولادهای-فریتی-مارتنزیتی-و-عوامل-مؤثر-بر-آن

توضیحات:
تحقیق بررسی رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی و عوامل مؤثر بر آن، در قالب فایل Word در ۴۰ صفحه، به همراه فایل پاورپوینت.
در این تحقیق پس از معرفی کامل فولادهای فریتی مارتنزیتی و مطالعه رفتار خزش آنها، عوامل مؤثر بر خزش و مکانیزم شکست این فولادها به طور کامل و با استفاده از مقالات روز بیان می شود. سپس تأثیر خزش بر ریزساختار این فولادها نیز ارائه شده است.

فهرست مطالب
۱-مقدمه ۴
۲- رفتار خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی ۴
۲-۱- رفتار خزش ناپایدار ۵
۲-۲- تغییرات EBSD در حین تغییرشکل خزش ناپایدار ۷
۲-۳- تغییرات نابجایی ها در حین خزش ناپایدار ۸
۲-۴- آنالیز مکانیزم خزش ناپایدار ۱۰
۳- عوامل مؤثر بر خزش فولادهای فریتی مارتنزیتی ۱۲
۳-۱- اثر نابجایی در عملیات حرارتی ۱۲
۳-۱-۱- مشاهدات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 13
3-1-2- آنالیز XRD چگالی نابجایی ها ۱۵
۳-۱-۳- نتایج چگالی نابجایی ها ۱۷
۳-۲- اثر کاربیدها و مرز دانه ۱۸
۳-۲-۱- استحکام بخشی زیرساختارهای پایدار شده با کاربید در فولاد مارتنزیتی- فریتی تمپر شده ۱۸
۳-۲-۲- تشکیل و تمپر مارتنزیت به عنوان میکرو SPD ذاتی ۲۰
۳-۲-۳-تأثیر کاربید بر پلاستیسیته در دمای اتاق و خزش ۲۰
۳-۲-۴- تغییرات میکروساختاری در Fe10Cr 21
3-2-5- تغییرات میکروساختار در X20 23
4- مکانیزم شکست فولادهای فریتی مارتنزیتی ۲۵
۴-۱- میکروساختار فولاد ۲۵
۴-۲- رفتار خزش فولاد G115 26
4-3- تغییرات میکروساختار ۲۸
۴-۴- تغییرات ساختار نابجایی ها در اثر خزش ۲۹
۴-۵- تغییر رسوبات در اثر تغییرشکل خزشی ۳۱
۴-۶- تغییر میکروحفرات و ترک ها در اثر تغییرشکل خزشی ۳۳
۴-۷- آنالیز مکانیزم شکست ۳۴
۵- تأثیر خزش بر میکروساختار فولاد فریتی مارتنزیتی ۳۶
۵-۱- سختی، پهنای دانه فرعی و زاویه ناسازگاری ۴۰
۵-۲- رسوبات ۴۱
۶- نتیجه گیری ۴۳
۷- مراجع ۴۴

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.