بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

Rate this post
بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

بررسی-جاذبه-های-طبیعی-شهرستان-سنقر-در-توسعه-توریسم-با-تاکید-بر-اقلیم

بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم با تاکید بر اقلیم

فایل دانلودی حاوی یک فایل ورد قابل ویرایش در ۲۳۹ صفحه به صورت متنی میباشد.

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
فصل اول کلیات تحقیق ۳
۱-۱ بیان مسئله ۴
۱-۲ اهمیت موضوع ۵
۱-۳ سوالات تحقیق ۷
۱-۴ فرضیات تحقیق ۷
۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۶ روش تحقیق ۸
۱-۷ پیشینه تحقیق ۹
۱-۸ قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۹ تنگناها و محدودیتهای تحقیق ۱۲
فصل دوم مبانی نظری تحقیق ۱۲
مقدمه
۲-۱ مفاهیم جهانگردی و سفر ۱۳
۲-۱-۱ مفاهیم جهانگردی ۱۳
۲-۱-۲ مفاهیم سفر عبارتند ۱۶
۲-۲ توریسم ۱۶
۲-۳ تاریخچه مسافرت و جهانگردی ۱۸
۲-۳-۱ عهد باستانی ۱۸
۲-۳-۲ قرون وسطی ۲۰
۲-۳-۳ رنسانس ۲۱
۲-۳-۴ انقلاب صنعتی ۲۲
۲-۳-۵ جهانگردی نوین ۲۳
۲-۳-۶ رابطه بین فرهنگ و جهانگردی ۲۴
۲-۳-۷ ارتباط علمی و کارکرد و جغرافیا با موضوع تحقیق ۲۴
۲-۳-۸-۱ کانونها و جاذبه های جهانگردی ۲۵
۲-۳-۸-۱ جاذبه های طبیعی ۲۵
۲-۳-۸-۲ جاذبه های فرهنگی هنری ۲۶
۲-۳-۸-۳ جاذبه های یادمانی تاریخی ۲۶
۲-۳-۹ تاسیسات جهانگردی یا عوامل زیر بنائی جهانگردی ۲۶
۲-۳-۹-۱ حمل و نقل ۲۶
۲-۳-۹-۲ تاسیسات اقامتی ۲۷
۲-۳-۹-۳ تاسیسات پذیرائی ۲۷
۲-۴ صنعت گردشگری در ایران( از گذشته تا امروز) ۲۷
۲-۴-۱ در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۲ ۲۸
۲-۴-۲ در برنامه دوم توسعه اقتصادی،دولت در زمینه گسترش و توسعه صنعت توریسم ۲۹
۲-۴-۳ جایگاه گردشگری در برنامه های توسعه عمرانی کشور ۳۱
۲-۴-۳-۱ جایگاه صنعت گردشگری ملی برنامه اول تا سوم عمرانی ۳۱
۲-۴-۳-۲ جایگاه گردشگری در برنامه ۵ ساله چهارم عمرانی(۵۱-۱۳۴۶) ۳۱
۲-۴-۳-۳ جایگاه گردشگری در برنامه ۵ ساله پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۱) ۳۱
۲-۴-۳-۴جایگاه گردشگری در برنامه اول توسعه عمرانی جمهوری اسلامی ایران (۷۲-۱۳۶۸) ۳۲
۲-۴-۳-۵ جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۷۸-۱۳۷۴) ۳۲
۲-۴-۳-۶ جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۸۳-۱۳۷۹) ۳۲
۲-۴-۳-۷ جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران(۸۸-۱۳۸۴) ۳۳
۲-۵ انواع جهانگردی با توجه به انگیزه و اهداف ۳۵
۲-۵-۱ جهانگردی تفریحی و استفاده از تعطیلات ۳۵
۲-۵-۲ جهانگردی با اهداف فرهنگی ۳۵
۲-۵-۳ جهانگردی با اهداف مذهبی زیارتی ۳۵
۲-۵-۴ جهانگردی با اهداف ورزشی ۳۶
۲-۵-۵ جهانگردی با اهداف درمانی – بهداشتی ۳۶
۲-۵-۶ جهانگردی با اهداف تاریخی هنری ۳۶
۲-۵-۷ بازرگانی – تجاری ۳۷
۲-۵-۸ جهانگردی با اهداف سیاسی ۳۷
۲- ۵-۹ جهانگردی تابستانی ۳۷
۲-۵-۱۰ جهانگردی زمستانی ۳۸
۲-۶ مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن ۴۰
۲-۷ تعریف جهانگردی پایدار ۴۳
۲-۷-۱ توسعه جهانگردی پایدار ۴۴
۲-۷-۲ اصول جهانگردی پایدار ۴۵
۲-۷-۳ هدف ها و ویژگیهای جهانگردی پایدار ۴۵
۳-۸ ارزشها و اثرات صنعت توریسم ۴۶
۳-۸-۱ اثرات منفی جهانگردی ۴۷
۲-۸-۲ اثرات مثبت جهانگردی ۴۷
فصل سوم: ساختار جغرافیایی ناحیه ۴۸
مقدمه
۳-۱ موقعیت جغرافیای استان کرمانشاه ۴۹
۳-۲ موقعیت جغرافیایس شهرستان سنقر ۵۰
۳-۲-۱ موقع ریاضی ۵۰
۳-۲-۲ محدوده سیاسی شهرستان سنقر ۵۰
۳-۳ جغرافیای طبیعی شهرستان سنقر ۵۱
۳-۳-۱ بررسی وضعیت زمین شناسی سنقر ۵۱
۳-۳-۲ توپوگرافی عمومی اطراف شهرستان سنقر ۵۱
۳-۳-۳ مشخصات سنگ شناسی ۵۴
۳-۳-۴ زمین ساخت (تکنونیک) ۵۵
۳-۳-۵ زلزله خیزی منطقه ۵۵
۳-۴ اقلیم شناسی منطقه ۵۶
۳-۴-۱ عوامل اقلیمی ۵۷
۳-۴-۲ وضعیت اقلیم شناسی سنقر ۵۷
۳-۴-۳ ویژگیهای بارش در شهرستان سنقر ۵۸
۳-۴-۴ ساعات آفتابی ۵۹
۳-۴-۵ دما ۶۰
۳-۴-۶ تعداد روزهای یخبندان ۶۰
۳-۴-۷ رطوبت نسبی ۶۱
۳-۴-۸ تبخیر ۶۱
۳-۴-۹ بارندگی ۶۲
۳-۴-۱۰ باد ۶۳
۳-۵ منابع آبی شهرستانم سنقر کلیاتی ۶۴
۳-۵-۱ آبهای سطحی شهرستان سنقر ۶۴
۳-۵-۲ آبهای زیرزمینی شهرستان سنقر کلیاتی ۶۹
۳-۵-۲-۱ چشمه های موجود در شهرستان سنقر کلیاتی ۶۹
۳-۵-۲-۲ سرابهای موجود در شهرستان سنقر کلیاتی ۶۹
۳-۵-۲-۳ چاه های موجود در شهرستان سنقر کلیاتی ۷۰
۳-۵-۲-۴ قنوات موجود در شهرستان سنقر ۸۷
۳-۶ وضعیت خاکها ۷۱
۳-۶-۱ ویژگیهای خاک زراعی شهرستان سنقر ۷۱
۳-۷ پوشش گیاهی شهرستان سنقر و کلیاتی ۷۳
۳-۷-۱ جنگل ۷۳
۳-۷-۲ مراتع ۷۳
۳-۷-۳ انواع گیاهان مرتعی در شهرستان سنقر ۷۴
۳-۷-۴ کونه های جانوری منطقه عبارتند از ۷۵
۳-۸ ویژگیها و چشم اندازهای زیست محیطی سنقر ۷۵
۳-۸-۱ قابلیتها و ظرفیت های زیست محیطی ۷۶
۳-۸-۲ نقاط َآسیب پذیر طبیعی ۷۷
۳-۹ ویژگیهای جمعیتی شهرستان سنقر ۸۰
۳-۹-۱ وضعیت سواد در شهرستان سنقر ۸۱
۳-۹-۲ مهاجرت ۸۱
۳-۹-۳ وضعیت اشتغال در شهرستان سنقر ۸۲
۳-۱۰ زبان و دین مردم شهرستان سنقر ۸۳
۳-۱۱ پیشینه تاریخی سنقر ۸۳
۳-۱۲ ساختار اقتصادی شهرستان سنقر ۸۵
۳-۱۳ راههای شهرستان سنقر ۸۷
فصل چهارم بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر ۸۹
مقدمه
۴-۱ تاریخچه اکوتوریسم ۹۰
۴-۲ قطب گردشگری شهرستان سنقر دارای هفت حوزه می باشد که شامل موارد زیر است ۹۳
۴-۳ مفهوم گردشگری روستائی ۹۴
۴-۴ روستاهای هدف گردشگری شهرستان سنقر ۹۶
۴-۴-۱ روستای چرمله علیا ۹۶
۴-۴-۲ روستای ورمقان ۹۸
۴-۴-۳ روستای گلویچ ۱۰۲
۴-۴-۴ روستای آئینله ۱۰۴
۴-۴-۵ روستای کیونان ۱۰۵
۴-۴-۶ روستای چنگیزه ۱۰۶
۴-۴-۷ روستای ملک آباد ۱۰۸
۴-۵ کوهها ۱۱۰
۴-۵-۱ کوه دالاخانی ۱۱۰
۴-۵-۲ کوه مادیان کوه ۱۱۰
۴-۵-۳ کوه نخود چال و امروله ۱۱۲
۴-۵-۴ تفریح گاه کوه قره قی ۱۱۴
۴-۵-۵ کوههای بدروپریشان ۱۱۵
۴-۶ غارها ۱۱۶
۴-۶-۱ غار ورمقان ۱۱۷
۴-۶-۲ غار پاتخت و ماراو ۱۱۷
۴-۶-۳ غار شراب خوار گلویچ ۱۱۷
۴-۷ رودها ۱۱۸
۴-۷-۱ گاوه رود ۱۱۸
۴-۷-۲ رودخانه جامیشان ۱۱۹
۴-۷-۳رودخانه خاله سره (کنگرهشاه) ۱۱۹
۴-۸ چشمه ها ۱۲۰
۴-۸-۱ سراب گز نهله ۱۲۱
۴-۸-۲ سراب گلویچ ۱۲۲
۴-۸-۳ سراب سیرجان ۱۲۳
۴-۸-۴ سراب برنیل ۱۲۴
۴-۸-۵ سراب پیرسلیمان ۱۲۴
۴-۹ سد سلیمان شاه ۱۲۵
۴-۹-۱ آشیانه لک لک ها ۱۲۶
۴-۱۰ آبشارها ۱۲۶
۴-۱۰-۱ آبشار پریشان ۱۲۷
۴-۱۰-۲ آبشار گیشنابسند ۱۲۷
۴-۱۱ جنگل ها ۱۲۸
۴-۱۲ جاذبه های تاریخی شهرستان سنقر ۱۲۹
فصل پنجم اثبات فرضیات، ارائه پیشنهادات ،نتیجه گیری ۱۳۱
مقدمه
۵-۱ آزمون فرضیات ۱۳۲
۵-۱-۱ فرضیه اول ۱۳۲
۵-۱-۲ فرضیه دوم ۱۳۳
۵-۱-۳ فرضیه سوم ۱۳۴
۵-۲ تنگناها و مشکلات توسعه کالبدی فعالیتهای گردشگری نقاط قوت ، ضعف،
فرصتها و تهدیدها ۱۳۵
۵-۲-۱ نقاط قوت ۱۳۵
۵-۲-۲ نقاط ضعف ۱۳۵
۵-۲-۳ فرصتها ۱۳۶
۵-۲-۴ تهدیدها ۱۳۷
۵-۳ راهبردهای کلان توسعه منابع طبیعی گردشگری ۱۳۷
۵-۴ پیشنهادات ۱۳۹
۵-۴-۱ طرحهای پیشنهادی بلند مدت ۱۴۰
۵-۴-۲ طرحهای پیشنهادی کوتاه مدت ۱۴۱
۵-۵ نتیجه گیری ۱۴۱
فهرست منابع و مآخذ ۲۱۳

جداول:
جدول شماره (۲-۱) شاخص هسته ای صنعت جهانگردی پایدار ۱۴۳
جدول شماره (۳-۱) مشخصات برخی از کوههای معروف شهرستان سنقر عبارتند از ۱۴۴
جدول شماره(۳-۲) مشخصات محل و زمان وقوع زلزله ها تا شعاع km ۵۰ سنقر ۱۴۵
جدول شماره (۳-۳) تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۴۶
جدول شماره(۳-۴) میانگین دمای ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ به سانتیگراد ۱۴۷
جدول شماره(۳-۵) میانگین حداکثر درجه حرارت ماهانه ایستگاه سنقر طی
سالهای ۸۵-۱۳۷۶ به سانتیگراد ۱۴۸
جدول شماره(۳-۶) میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ به سانتیگراد ۱۴۹
جدول شماره(۳-۷) تعداد روزهای همراه با یخبندان ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۵۰
جدول شماره(۳-۸) میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۵۱
جدول شماره(۳-۹)تبخیر ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۵۲
جدول شماره (۳-۱۰) بارندگی ماهیانه و سالیانه ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۵۳
جدول شماره(۳-۱۱) تعداد روزهای بارانی ایستگاه سنقر طی سا لهای (۸۵ – ۱۳۷۶) ۱۵۴
جدول شماره(۳-۱۲) جهت و سرعت ورزش بادهای ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۹ ۱۵۵
جدول شماره(۳-۱۳) مشخصات کلی سد سلیمانشاه ۱۵۶
جدول شماره(۳-۱۴) مساحت اراضی مشروب شدهاز منابع مختلف آبی در
سنقر در سال ۱۳۸۵ ۱۵۷
جدول شماره(۳-۱۵) تعداد جمعیت خانوار شهرستان سنقر به تفکیک دهستان در طی سالهای ۸۵-۱۳۵۵ ۱۵۸
جدول شماره(۳-۱۶) جمعیت شهرستان سنقر و کلیاتی بر حسب سن و جنس ۱۳۸۵ ۱۵۹
جدول شماره(۳-۱۷) جمعیت شهر سنقر بر حسب سن و جنس ۱۳۸۵ ۱۶۰
جدول شماره(۳-۱۸) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت فعالیت
به تفکیک شهرستان ۱۳۸۵ ۱۶۱
جدول شماره(۳-۱۹) میزان سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال ۸۶-۱۳۸۵ ۱۶۲
جدول شماره(۳-۲۰) فاصله هر یک از شهرستانها در استان کرمانشاه تا شهر کرمانشاه به کیلومتر۱۶۳
جدول شماره(۴-۱) جمع بندی نقش عملکرد و اولویت سطوح برنامه ریزی حوزه های قطب گردشگری ۱۶۴
جدول شماره (۴-۲) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر ۱۶۵
جدول شماره (۴-۳) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر ۱۶۶
جدول شماره (۴-۴) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر ۱۶۷
جدول شماره (۴-۵) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر ۱۶۸

نمودارها:
نمودار شماره (۳-۱) تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۹ ۱۶۹
نمودار شماره (۳-۲) میانگین دما، حداکثر،حداقل دمای ایستگاه سنقر در طی
سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۰
نمودار شماره (۳-۳) تعداد روزهای همراه با یخبندان ایستگاه سنقر در طی
سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۱
نمودار شماره (۳-۴) میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سنقر در طی
سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۲
نمودار شماره (۳-۵) تبخیر ماهانه ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۸۱ به میلی متر ۱۷۳
نمودار شماره(۳-۶) بارندگی ماهیانه و سالیانه ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۴
نمودار شماره (۳-۷) تعداد روزهای بارانی ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۵
نمودار شماره (۳-۸) نمودار فصلی میزان بارش ایستگاه سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۶ ۱۷۶
نمودار شماره( ۳-۹) گلباد ایستگاه شهرستان سنقر در طی سالهای ۸۵-۱۳۷۹ ۱۷۷
نمودار شماره (۳-۱۰) هرم سنی و جنسی شهرستان سنقر در سال ۱۳۸۵ ۱۷۸
نمودار شماره (۳-۱۱) هرم سنی و جنسی شهر سنقر در سال ۱۳۸۵ ۱۷۹
نمودار شماره (۳-۱۲) تعداد مهاجر فرستی شهرستان سنقر به دیگر استانها
طی سالهای ۸۶-۱۳۷۵ ۱۸۰

عکس ها:
عکس شماره ۱ نمایی از روستای چرمله علیا ۱۸۱
عکس شماره ۲ نمایی از روستای ورمقان ۱۸۱
عکس شماره ۳ نمایی از روستای گلویچ ۱۸۲
عکس شماره ۴ نمایی از روستای آئینله ۱۸۳
عکس شماره ۵ نمایی از روستای کیونان ۱۸۴
عکس شماره ۶ نمایی از روستای چنگیزه ۱۸۵
عکس شماره ۷ نمایی از روستای ملک آباد ۱۸۶
عکس شماره ۸ نمایی از کوه دالاخانی ۱۸۷
عکس شماره ۹ نمایی از کوه مادیان کوه ۱۸۷
عکس شماره ۱۰ نمایی از کوه نخود چال ۱۸۸
عکس شماره ۱۱ نمایی از کوه امروله ۱۸۹
عکس شماره ۱۲ نمایی از کوه قره قی ۱۹۰
عکس شماره ۱۳ نمایی از چشمه باباخان ۱۹۱
عکس شماره ۱۴ نمایی از سراب گز نهله سنقر ۱۹۲
عکس شماره ۱۵ نمایی از سراب گلویچ ۱۹۳
عکس شماره ۱۶ نمایی از سراب سیرجان ۱۹۴
عکس شماره ۱۷ نمایی از سد سلیمانشاه سنقر ۱۹۵
عکس شماره ۱۸ نمایی از آبشارپریشان ۱۹۶
عکس شماره ۱۹ نمایی از آبشار گیشنابسند ۱۹۷
عکس شماره ۲۰ نمایی از چشمه شاه بسند ۱۹۷
عکس شماره ۲۱ نمایی از جنگل بلوطستان ۱۹۸
عکس شماره ۲۲ نمایی از چشمه کافی آباد ۱۹۹
عکس شماره ۲۳ نمایی از آشیانه لک لک ها ۲۰۰
عکس شماره ۲۴ نمایی از رودخانه گاوه رود ۲۰۰
عکس شماره ۲۵ نمایی از لاله واژگون ۲۰۱
عکس شماره ۲۶ نمایی از شهر سنقر ۲۰۲
عکس شماره ۲۷ نمایی از روزهای یخبندان سنقر ۲۰۲
عکس شماره ۲۸ نمایی از امامزاده احمد ۲۰۳
عکس شماره ۲۹ نمایی از بقعه مالک ۲۰۴

نقشه ها:
نقشه شماره ۳-۱ موقعیت استان کرمانشاه ۲۰۵
نقشه شماره ۳-۲ موقعیت شهرستان در استان ۲۰۶
نقشه شماره ۳-۳ نقشه شهرستان به تفکیک دهستان ۲۰۷
نقشه شماره ۳-۴ زمین شناسی سنقر ۲۰۸
نقشه شماره ۳-۵ شکل ناهمواریهای استان کرمانشاه ۲۰۹
نقشه شماره ۳-۶ خطوط هم لرزه استان کرمانشاه ۲۱۰
نقشه شماره ۳-۷ آب و هوای استان کرمانشاه ۲۱۱
نقشه شماره ۳-۸ پراکندگی روزهای استان کرمانشاه ۲۱۲

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ،اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):
کشور ایران با برخورداری از انواع جاذبه های مهم جهانگردی جزء ده کشو رمهم توریستی جهان و پنجمین کشور اکوتوریستی جهان می باشد که می تواند نقش بسیار مهمی هم از نظر اقتصادی ، اجتماعی ،‌فرهنگی داشته باشد .شهرستان سنقر کلیاتی درقسمت شمال شرقی استان کرمانشاه واقع گردیده از توانهای اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی ، محیطی بالایی برخوردار است وشرایط کاملاً مساعدی برای سرمایه گذاری دربخش صنعت توریسم دارد لذا یکی ازاهداف مهم این رساله شناساندن شهرستان سنقر ازلحاظ ویژگیهای طبیعی و جاذبه های اکوتوریستی آن وهمان نقشی است که این جاذبه ها می توانند دربخش توسعه پایدار گردشگری ناحیه داشته باشند.
شهرستان سنقر دارای شرایط ژئومورفولوژیکی واقلیمی است بطوری که تقریباً بیشترین میزان بارندگی در استان دراین شهرستان می بارد،ازچشم اندازهای بکر و طبیعی خاص برخوردار می باشد .کلیه جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در مرحله اولیه اکتشافی است بیشتر درسطح منطقه مورد استفاده قرار می گیرد .هدف از توسعه گردشکری این ناحیه ابتدا توجه به گردشگری داخلی می باشد تا زیر ساختهای لازم درزمینه ی گردشگری دراین ناحیه انجام گیرد سپس برای جذب گردشگری خارجی اقدام نمود.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.