ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی

Rate this post
ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی

ادبیات-و-پیشینه-پژوهش-اثربخشی-نقاشی-درمانی-بر-اختلال-نقص-توجه-بیش-فعالی-و-اضطراب-جدایی

توضیحات:
ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی در قالب ۹۸ صفحه ورد قابل ویرایش.
مجموعه حاضر شامل ادبیات و پیشینه پژوهش اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی است که در قالب فصل دوم تدوین گردیده است. این فصل بر اساس اصول علمی نگارش و دارای رفرنس های داخل متن و منابع فارسی و انگلیسی در پایان فصل است. علاوه بر این پرسشنامه علائم مرضی کودکان (۴-CSL) و پروتکل نقاشی درمانی نیز به آن مجموعه اضافه شده است. این مجموعه در ۹۸ صفحه ورد قابل ویرایش تدوین شده است.
فهرست مطالب:
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- پیشینه نظری
۲-۱-۱- مبانی نظری اختلال بیش فعالی و نقص توجه
۲-۱-۱-۱- اختلال بیش فعالی و نقص توجه
۲-۱-۱-۲- ویژگی های تشخیصی اختلال کاستی توجه/بیش فعالی براساس DSM-5
2-1-1-3- مشکلات کودکان مبتلا به کاستی توجه و بیش فعالی
۲-۱-۱-۴- سبب شناسی اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
۲-۱-۱-۵- الگوی بارکلی
۲-۱-۱-۶- درمان اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی
۲-۱-۱-۶-۱- برقراری و تداوم یک محیط سـازمان‌یافته
۲-۱-۱-۶-۲- رفتار درمانی
۲-۱-۱-۶-۳- درمان شناختی-رفتاری
۲-۱-۱-۶-۴- دارو درمانی
۲-۱-۲- مبانی نظری اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۱- اضطراب
۲-۱-۲-۲- انواع اختلالات اضطرابی
۲-۱-۲-۲-۱- اختلال اضطرابی فراگیر
۲-۱-۲-۲-۲- اختلال وحشت زدگی
۲-۱-۲-۲-۳- گذر هراسی
۲-۱-۲-۲-۴- اختلال اضطراب اجتماع
۲-۱-۲-۲-۵- لالی انتخابی
۲-۱-۲-۲-۶- ترس خاص
۲-۱-۲-۲-۷- اختلال اضطراب ناشی از مواد دارو
۲-۱-۲-۲-۸- اختلال اضطرابی ناشی از بیماری جسمانی دیگر
۲-۱-۲-۲-۹- اختلال اضطرابی مشخص دیگر
۲-۱-۲-۲-۱۰- اختلال اضطرابی نامشخص
۲-۱-۲-۲-۱۱- اختلال اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱- معیارهای تشخیصی اختلال اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۲- ویژگی های حمایت کننده از تشخیص
۲-۱-۲-۲-۱۱-۳- شیوع
۲-۱-۲-۲-۱۱-۴- اضطراب جدایی در مسیر تحول
۲-۱-۲-۲-۱۱-۵- تعاریف اضطراب جدایی در کودکان
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶- علت اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۱- عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۲- عامل خلق و خو
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۳- عامل روانی اجتماعی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۴- عامل کیفیت دلبستگی والد -کودک و نوع مراقبت والدین
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۵- عوامل اقتصادی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۶-۶- عوامل محیطی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۷- عوامل حمایت کننده
۲-۱-۲-۲-۱۱-۸- موارد تشخیصی وابسته به فرهنگ
۲-۱-۲-۲-۱۱-۹- موارد تشخیصی وابسته به جنسیت
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۰- همبودی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۱- رشد نرمال در دوران کودکی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۲- ابعاد متفاوت نشانه ها در اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۳- انواع اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۴- سنجش اختلال اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۵- درمان اختلال اضطراب جدایی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۵-۱- درمان های دارویی
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۵-۲- درمان شناختی- رفتاری
۲-۱-۲-۲-۱۱-۱۵-۳- روش های درمان رفتاری
۲-۱-۳- مبانی نظری نقاشی و نقاشی درمانی
۲-۱-۳-۱- پیشینه هنر و نقاشی درمانی
۲-۱-۳-۲- نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن
۲-۱-۳-۳- مراحل تکامل خط خطی کردن
۲-۱-۳-۳-۱- از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی
۲-۱-۳-۳-۲- هیجده ماهگی تا دوسال و نیمگی
۲-۱-۳-۳-۳- از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی
۲-۱-۳-۳-۴- پنج تا هشت سالگی
۲-۱-۳-۳-۵- هشت سالگی تا نوجوانی
۲-۱-۳-۴- توصیف نقاشی توسط پیاژه
۲-۱-۳-۵- تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان
۲-۱-۳-۶- شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان
۲-۱-۳-۷- انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها
۲-۱-۳-۸- اضافه نمودن شخصیت های دیگر
۲-۱-۳-۹-کمبود محبت
۲-۱-۳-۱۰- نقاشی در مقام بازی
۲-۱-۳-۱۱- حسادت
۲-۱-۳-۱۲- بی ارزش کردن اشخاص
۲-۱-۳-۱۳- کودک و میمون
۲-۱-۳-۱۴- فاصله بین اشخاص
۲-۱-۳-۱۵- برجسته نمودن اشخاص
۲-۱-۳-۱۶- رنگ و تخیلات
۲-۱-۳-۱۷- ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها
۲-۱-۳-۱۸- نقاشی و زندگی عاطفی کوک
۲-۱-۳-۱۹- جهت نقاشی
۲-۱-۳-۲۰- فضا
۲-۱-۳-۲۱- معانی رمزی حیوانات
۲-۱-۳-۲۲- معانی رمزی آب
۲-۱-۳-۲۳- معانی رمزی رنگین کمان
۲-۱-۳-۲۴- معانی رمزی کوه ها
۲-۱-۳-۲۵- معانی رمزی هواپیما
۲-۱-۳-۲۶- معانی رمزی خانه
۲-۱-۳-۲۷- موسیقی و نقاشی
۲-۲- پیشینه تحقیق
۲-۲-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور
۲-۲-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
۳-۵-۱- پرسشنامه علائم مرضی کودکان (۴-CSL)
پروتکل نقاشی درمانی
دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.