آموزش لینوکس برای مبتدیان

Rate this post
آموزش لینوکس برای مبتدیان

آموزش-لینوکس-برای-مبتدیان

یونیکس چیست؟ به معنای دقیق ، این برنامه هسته سیستم عامل اشتراک زمانی، است، یعنی برنامه ای که منابع کامپیوتر را کنترل می کند
و آنها را در بین کاربرانش ، تخصیص می دهد. این برنامه به کاربرانش اجازه می دهد که برنامه هایشان را اجراء کنند، و وسایل جانبی
)دیسکها، پایانه ها ، چاپگر و از این قبیل وسایل( را که به سیستم ارتباط دارد را کنترل می کند و فایل سیستمی را فراهم می آورد که
ذخیره سازی طولنی مدت اطلعاتی همچون : برنامه ها، داده ها و اسناد را کنترل کند. به معنای کلی، یونیکس غالباً نه تنها شامل اساس
و شالوده است بلکه، شامل برنامه های ضروری همچون : مترجم )مفسر(، ویراستار، زبانهای فرمانها ، برنامه هایی جهت کپی و چاپ
فایلها و از این قبیل خدمات است. باز هم به معنای وسیعتر، یونیکس حتی شامل برنامه های توسعه یافته توسط شما و یا دیگر کاربرانی
است که این برنامه ها را در سیستم شما، بدون وقفه اجراء می شوند، برنامه هایی همچون : ابزارهایی برای تهیه اسناد، مراحلی برای
تجزیه تحلیل آماری و بسته های نرم افزاری تصاویر )طرحها(. کدامیک از این استفاده هایی که از سیستم یونیکس مطرح شد، با توجه به
سیستمی که شما در حال استفاده از آن هستید، صحیح است. زمانی که ما از اصطلح یونیکس در مابقی این کتاب استفاده می کنیم،
محتوای کتاب باید آن معنی را که ضمنی است، مطرح کند. سیستم یونیکس بعضی اوقات درمقایسه با آنچه که هست ، مشکل تر به نظر
می رسد، یعنی برای مبتدیان درک چگونگی بهترین استفاده از امکانات موجود، مشکل است. اما خوشبختانه، شروع کار با آن سخت
نیست، تنها اطلع و دانش پیرامون چندین برنامه باعث راه افتادن شما در استفاده از این سستم می شود. این فصل وسیله ای است برای
کمک به شما در جهت شروع هر چه سریعتر استفاده از سیستم. این فصل به عنوان بررسی کلی است نه راهنمای استفاده، ما در نظر
داریم که مطالب را به صورت جزئی تر در فصول بعدی دوباره، مطرح کنیم. ما در نظر داریم که در مورد این عرصه های وسیع صحبت
کنیم :

مبانی اصلی : شامل وارد شدن و خارج شدن از سیستم، فرامین ساده، تصحیح خطاهای تایپ، پست الکترونیکی، ·
ارتباطات بین پایانه ای ، است.
استفاده روز به روز، شامل موارد زیر است : شامل ، فایلها و فایل سیستم، فایلهای چاپگر، فهرست راهنماها ، فرامین مورد ·
استفاده عادی.
شامل موارد زیر است : shell فرمان مترجم )مفسر( یا ·
پاک کننده های محیط و از بین بردن نمادها و تعریف مسیر جستجو ، Pipes ، مختصر نویسی نام فایل، تغییر جهت ورودی و خروجی
برای فرامین.

دانلود فایل

Author: Admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.